บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามระดับการศึกษา

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า ป.ตรี รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  สำนักงานคณะ1116.24261.81522.168100
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช1254.5418.2522.714.522100
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์2750.91120.859.41018.953100
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร1666.7312.5416.714.224100
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ1750411.8823.5514.734100
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ213.33201066.715100
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร21042052594520100
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง425318.8956.216100
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร16.21381.2212.516100
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ562.5337.58100
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว233.3233.3233.36100
รวมทั้งหมด8128.74917.49031.96222282100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับการศึกษา
  ปริญญาเอก เฉพาะระดับปริญาเอก 28.7 %
  ปริญญาโท เฉพาะระดับปริญญาโท 17.4 %
  ปริญญาตรี เฉพาะระดับปริญญาตรี 31.9 %
  ต่ำกว่า ป.ตรี เฉพาะระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 22 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th