งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามระดับการศึกษา

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า ป.ตรี รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  สำนักงานคณะ811.84667.61420.668100
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช1458.3520.8416.714.224100
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์3055.6916.7611.1916.754100
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร1571.429.541921100
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ2054.138.1924.3513.537100
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ213.33201066.715100
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร19.1218.2218.2654.511100
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง323.1538.5538.513100
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร266.7133.33100
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ562.5337.58100
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2501251254100
รวมทั้งหมด8733.74015.58131.45019.4258100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับการศึกษา
  ปริญญาเอก เฉพาะระดับปริญาเอก 33.7 %
  ปริญญาโท เฉพาะระดับปริญญาโท 15.5 %
  ปริญญาตรี เฉพาะระดับปริญญาตรี 31.4 %
  ต่ำกว่า ป.ตรี เฉพาะระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 19.4 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th