งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามระดับการศึกษา

สังกัด ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่า ป.ตรี รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน % จำนวน %
  สำนักงานคณะ9134565.21521.769100
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช15605204161425100
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์3155.4916.1610.71017.956100
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร1571.429.541921100
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ2153.837.71025.6512.839100
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ213.33201066.715100
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร15.9317.6529.4847.117100
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง320533.3746.715100
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร266.7133.33100
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ866.7433.312100
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว2501251254100
รวมทั้งหมด9333.74315.68430.45620.3276100

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับการศึกษา
  ปริญญาเอก เฉพาะระดับปริญาเอก 33.7 %
  ปริญญาโท เฉพาะระดับปริญญาโท 15.6 %
  ปริญญาตรี เฉพาะระดับปริญญาตรี 30.4 %
  ต่ำกว่า ป.ตรี เฉพาะระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 20.3 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th