งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - จำนวนบุคลากรแบ่งตามสายงาน

สังกัด สายงาน รวม
สาย ก. สาย ข. สาย ค. วิชาการ ปฏิบัติการ ลจ.ปจ. ลจ.ชค. จำนวน
  สำนักงานคณะ63252568
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช411161124
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์6126155154
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร41131221
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ119131337
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ9615
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร144211
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง75113
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร33
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ1528
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว224
รวมทั้งหมด16974962241258

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนระดับตำแหน่ง
  สาย ก. เฉพาะข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก 6.2 %
  สาย ข. เฉพาะข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ข 3.49 %
  สาย ค. เฉพาะข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ค 0 %
  วิชาการ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ 28.68 %
  ปฎิบัติการ เฉพาะพนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ 37.21 %
  ลจ.ปจ. เฉพาะลูกจ้างประจำ 8.53 %
  ลจ.ชค. เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว 15.89 %

หมายเหตุ : สาย ก. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ก
สาย ข. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ข
สาย ค. หมายถึง ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย-สาย ค
วิชาการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานวิชาการ
ปฎิบัติการ หมายถึง พนักงานมหาวิทยาลัย-พนักงานปฎิบัติการ
ลจ.ปจ. หมายถึง ลูกจ้างประจำ
ลจ.ชค. หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราว

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th