งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุราชการ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุราชการ (ปี) รวม
<5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 >34 NA
  สำนักงานคณะ1911133105768
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช536222424
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์815923105254
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร2732132121
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ1012534337
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ133231215
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร122113111
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง31212413
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร213
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ51118
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว1124
รวมทั้งหมด555745162629237258

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุราชการ
  <5 เฉพาะที่อายุราชการน้อยกว่า 5 ปีลงมา 21.32 %
  5-9 เฉพาะช่วงอายุราชการ 5-9 ปี 22.09 %
  10-14 เฉพาะช่วงอายุราชการ 10-14 ปี 17.44 %
  15-19 view_person.asp?Offset=AgeIncome&EmployeeAge=19&topic=เฉพาะช่วงอายุราชการ 15-19 ปี 6.2 %
  20-24 เฉพาะช่วงอายุราชการ 20-24 ปี 10.08 %
  25-29 เฉพาะช่วงอายุราชการ 25-29 ปี 11.24 %
  30-34 เฉพาะช่วงอายุราชการ 30-34 ปี 8.91 %
  >34 เฉพาะที่อายุราชการมากกว่า 34 ปีขึ้นไป 2.71 %
   NA เฉพาะที่ไม่ระบุอายุราชการ 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th