งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างกำลังคน - โครงสร้างอายุ

สังกัด จำนวนคนในแต่ละช่วงอายุ (ปี) รวม
<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 >60 NA
  สำนักงานคณะ21415741131470
  ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช2155443125
  ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์2512135412255
  ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร116551120
  ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ26113583139
  ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ24142215
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร111229117
  ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง12119115
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร1113
  ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ311111311
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว11114
รวมทั้งหมด22337433539315410274

 แผนภูมิแสดงสัดส่วนแต่ละช่วงอายุ
  <25 เฉพาะที่อายุน้อยกว่า 25 ปีลงมา 0.73 %
  25-29 เฉพาะช่วงอายุ 25-29 ปี 8.39 %
  30-34 เฉพาะช่วงอายุ 30-34 ปี 13.5 %
  35-39 เฉพาะช่วงอายุ 35-39 ปี 15.69 %
  40-44 เฉพาะช่วงอายุ 40-44 ปี 12.77 %
  45-49 เฉพาะช่วงอายุ 45-49 ปี 14.23 %
  50-54 เฉพาะช่วงอายุ 50-54 ปี 11.31 %
  55-60 เฉพาะช่วงอายุ 55-60 ปี 19.71 %
  >60 เฉพาะที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป 3.65 %
   NA ทุกช่วงอายุ 0 %

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th