งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

Agricultural Extension

Agricutural Marketing

Agroecology

Biological Nitrogen Fixation

Coffee Extension

Computer Graphic

Crop Nutrition

Food Legumes

Quantitative Methods

Rural Development

Web Designer

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (บนที่สูง)

การจัดการระบบเกษตร

การตลาด

การประสานงาน

การผลิตผักปลอดสารพิษ
นางกุหลาบ อุตสุข
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

เขียน homepage ด้วย Dreamweaver

เขียนโปรแกรมบน Acess

ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว

คอมพิวเตอร์โปรแกรม

งานบริการในสำนักงาน

งานวิจัยเชิงเศรษฐกิจสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยแบบประเมินสภาวะชนบนอย่างเร่งด่วน (PRA, RRA) และ เชิงระบบ

ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows ฯลฯ และซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

ถ่ายภาพ

ถ่ายภาพนิ่ง

บริหาร/จัดการ ซ่อม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

บันทึกรายงานการประชุม

แบบจำลองไก่พื้นเมือง

แบบจำลองพืช

ประชาสัมพันธ์

ประสานงานงานหลักสูตร
นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

ผลิตสื่อการเรียนการสอน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร

วิทยากร/ผู้ช่วยสอน ด้านระบบคอมพิวเตอร์

ศิลปภาพพิมพ์

เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ


หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th