งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

Agri Business Model
นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

FEED ANALYSES

Mycology (ราวิทยา)

Plant Pathology (โรคพืชวิทยา)

การเขียนโปรแกรมบนเว็บและบนโทรศัพท์มือถือ

การเงิน การบัญชี และงบประมาณ

การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ คุณภาพกาแฟ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

การจัดการล่มน้ำด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ

การจัดการและออกแบบฐานข้อมูล

การจัดการศึกษา

การจัดการสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 

การจัดสวนแบบธรรมชาติ (Informal Style )

การดำเนินรายการวิทยุความรู้ด้านการเกษตร

การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ

การตลาด
นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวภูษิตา จันทิมา
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 
 

การบริหารจัดการคน

การบริหารจัดการพื้นที่

การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัด

การบริหารพัสดุ
นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 
 

การบริหารหลักสูตร
นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 

การประกันคุณภาพการศึกษา

การปลูกผลิตกาแฟอราบิก้า

การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ ธุรกิจกาแฟ

การแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่อง High pressure

การผลิตผักปลอดสารพิษ
นายฐากูร ปัญญาใส
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

การผลิตลำไย

การผลิตลำไยนอกฤดู
นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
ศูนย์ลำไยหริภุญไชย
 
 

การย่อยสลายขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินสีแดง

การวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัส

การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร

การวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์
นายอภิชาติ ศรีภัย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 

การสอนภาษาอังกฤษ
นางสาวภูษิตา จันทิมา
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 
 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การอบแห้งอาหารโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพาความร้อนและการแผ่รังสี

เกาตรอินทรีย์

คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร

เคมีวิเคราะห์

งานธุรการและงานสารบรรณ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้านการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย
นางสาววิไลพร ธรรมตา
สํานักงานคณะ
 
 

เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก

เทคโนโลยีเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

บริหารงานทั่วไป

บันทึกข้อมูล

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางสาวภูษิตา จันทิมา
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
 
 

ระบบการจัดเกํบเอกสารราชการ

ระบบการตลาดกาแฟและระบบการรับรองผลผลิตเพื่อการตลาด

ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

วินิจฉัยโรคพืชด้านเชื้อรา-แบคทีเรีย

เศรษฐศาสตร์
นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 


หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th