งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

agricultural Sustainable

Biofertilizer Production

Companion modelling (participatory modelling)
นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

GIS data integration and analysis
นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

Multi-Agent System and modelling for Agricultural and natural resource management
นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

Plant Production System

Yield physiology

การทดสอบประสิทธิภาพสารพิษกับแมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหลำ

การบริหารโครงการวิจัย

การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์

การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ

การป้องกันกำจัดโรคพืช

การผลิตกาแฟอาราบีก้า
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

การผลิตผักปลอดสารพิษ

การเพาะเลี้ยงขยายพันธ์เพิ่มปริมาณ หนอนกระท้ผัก หนอนใยผัก และแมลงวันทอง

การเพาะเลี้ยงละอองเรณูในธัญพืช
ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

เกษตรยั่งยืน

ความสามารถในด้านการใช้ภาษา และการเขียนบรรยายคุณลักษณะของลูกจ้างประจำ ผู้มีผลดีเด่น
นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

งานบริหารงานบุคคล : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย
นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

จัดทำแบบจำลองสภาพภูมิประเทศ

ซ่อมแซมเครื่องมือกลที่ใช้ในภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

ด้านการบริหารงานบุคคล
นางสุดใจ สันธทรัพย์
งานบริหารทั่วไป
 
 

ตัวอย่างหน้าตัดดิน

ธาตุอาหารพืช
ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
สาขาวิชาพืชไร่
 
 

น้ำสกัดชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำหมัก

โบรอนในพืช
ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

ประดิบฐ์เครื่องมือในการสำรวจดิน

ปรับปรุงพันธุ์พืช
ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
สาขาวิชาพืชไร่
 
 

แมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหลำ

ระบบเกษตรที่สูง
ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

โรคพืชวิทยา

วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช
ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

วินิจฉัยธาตุอาหารพืช
ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 
 

สาหร่ายวิทยา

อ่านแผนที่ภูมิประเทศ, แผนที่ธรณีวิทยา, แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน,แผนที่การจัดการลุ่มนำ้้ และแผนที่ป่าไม้


หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th