งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

Account
ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Agribusiness
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Agricultural and Rural Development

  Agricultural Communication

  Agricultural Economics
  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ 
 • หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1
 • การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems)
 • การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development) 
 • รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Agricultural Extension

  Agricultural Information System

  Agricultural marketing
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Agricultural System

  Agricultural Systems
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Agroforestry Systems

  Agronomy

  Animal Breeding and Genetics
  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
 • สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ (Statistical Analysis and Experimental Design in Animals) 
 •  

  Animal Health

  Animal Nutrition

  Animal Physiology

  Animal Reproduction

  Applied Plant Tissue Cullture for Plant Pathology
  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • เทคนิคทางโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 •  

  Bee and Beekeeping

  Beverage Crops

  Biofertilizer

  Biological

  Biological Control
  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • การวินิจฉัยโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

 • Biological Control of Plant Diseases

  Biological Nitrogen Fixation

  Biometry

  Biotechnology

  Biotechnology (Tissue Culture)

  Cattle Production and Computer

  Cereal Chemistry
  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Community and Rural Development
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Community Development

  Community Forestry/Social Forestry

  Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources

  Control Postharvest Insect Pests

  Crop and Pasture Agronomy

  Crop Physiology

  Crop Physiology Relating

  Crop Production
  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Cytogenetics

  Dairy cattle production

  Development Communication

  Disease of Dairy Cow

  Diseases of Field Crops

  Diseases of Vegetables

  Drought Resistance

  Economic Development

  Economic of Agricutural Product

  Economics of Sustainable Agriculture and Natural Resources

  Ecophysiology

  Efficiency Analysis
  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Efficiency and Productivity

  Environment and Natural Resource Economics

  Environment impact assessment

  Environmental soil chemistry

  Extension and Forestry Extension

  Farming and Rural Systems
  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ 
 • หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1
 • การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems)
 • การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development) 

 • Farming Management

  Farming Systems Research

  Feed Formulation

  Feed Microscopy and Qualiry Control

  Field Crop Breeding

  Finance
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Flowering Production

  Forest Ecology

  Fruit Crop

  Fungal Biodiversity

  Fungal Taxonomy

  Genetic Aspect of Plant Nutrition
  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
  สาขาวิชาพืชไร่
 • ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
 •  

  Genetic diversity in rice
  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
  สาขาวิชาพืชไร่
 • ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
 •  

  Highland Agriculture: Policy and Land Planning, Agric.Extension and Training

  Horticulture

  Hydroponics
  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
  สาขาวิชาพืชสวน
 • เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า
 • ไม้หัว  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Immature Insect

  Immunology

  Improvement of Floricultural Crops

  Industrial Entomology

  Insect Ecology

  Insect Pest Management

  Insect Pullinators

  Insecticides

  Integrated Conservation and Development

  Land evaluation

  Linear Programming for animal feed formulation

  Logistic
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Micro Finance

  Molecular Plant - Microbe Interaction

  Monoclonal antibody and ELISA

  Monogastric Animal Nutrition

  Mutation Breeding Floriculture

  Natural Resource and Environmental Management, Politics and Policy

  Natural Resource Policy

  Nitrogen Fixation of Blue-Green Algue

  Nutritional Immunity

  Organic Waste Management

  Ornamental Horticulture

  Participatory Technology Development
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Participatory Watershed Resource Management

  Pasture Agronomy

  Physiology of Flowerbulbs

  Phytobacteriology

  Pig Nutrition

  Pig Production

  Plant Pathology
  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • การวินิจฉัยโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

 • Plant Breeding
  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
  สาขาวิชาพืชไร่
 • ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
 •  

  Plant Disease Control

  Plant Genetic Resources

  Plant Microtechniques

  Plant Molecular Biotechnology
  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
  สาขาวิชาโรคพืช
 • สัมมนา 2
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • Plant Nutrition
  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
  สาขาวิชาพืชสวน
 • เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า
 • ไม้หัว  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Plant nutrition (rice)

  Plant Parasitic Nematode

  Plant Pathology

  Plant Physiology

  Plant Physiology, Physiology of flower
  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
  สาขาวิชาพืชสวน
 • เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า
 • ไม้หัว  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Plant Protoplast Technology
  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • เทคนิคทางโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 •  

  Plant Systematics

  Plant Tissue Cullture
  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
  สาขาวิชาโรคพืช
 • สัมมนา 2
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • Plant Tissue Culture
  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • การวินิจฉัยโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

 • Plant Viral Diseases
  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • เทคนิคทางโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 •  

  Policy Analysis

  Pomology

  Post Harvest

  Postharvest Physiology of Flowers and Ornamentals

  Poultry Swine Production

  Project Appraisal and Evaluation

  Quantitative Analysis
  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Radio-Frequency for Agricultural Products
  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การทดสอบเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Reproductive Management of Dairy Cow

  Resource Economics

  Rice Quality

  Ruminant Nutrition

  Seed and Grain Pathology

  Seed Processing
  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การทดสอบเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Seed Technology
  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การทดสอบเมล็ดพันธุ์  
 •  
  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Social Learning
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Soil and Crop Management

  Soil and Plant Analysis

  Soil Biotechnology

  Soil Conservation & Farm Planning

  Soil Fertility and Plant Nutrition

  Soil Genesis & Classification

  Soil Mapping

  Soil Microbiology

  Soil Science and Agronomy

  Soil Survey and Land Resource Management

  Sol and Water management for longan production

  Soybean Breeding & Agriculture

  Statistics
  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
 • สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ (Statistical Analysis and Experimental Design in Animals) 
 •  

  Sustainable Forest Management

  Sustainable Natural Resource Management

  System Modeling

  Systems Agriculture

  The analytical instrumentation

  Time series data analysis
  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Tissue Culture

  Vegetable Crop

  Weed Science

  Wildlife Ecology and Conservation

  การขยายพันธุ์พืช

  การจัดการโคนมและแพะแกะ

  การจัดการดินและนำ

  การจัดการทรัพยากร

  การจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  การจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

  การจัดทำแผนที่ ทั้งแผนที่ดิน แผนที่การใช้ที่ดิน และแผนที่สภาพภูมิประเทศ

  การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ

  การบริหารงานบุคคล

  การบริหารเชิงกลยุทธ์การเกษตร

  การบริหารแมลงศัตรูพืช

  การปรับปรุงพันธุ์พืช
  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  การปลูกสร้างสวนป่า
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  การแปลความหมายทางจุลสัณฐานวิทยาของดิน

  การแปลความหมายทางแร่วิทยาของดิน

  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ

  การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

  การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อสำหรับพืชตระกูลถั่ว

  การผลิตหม่อนไหม

  การพังทลายดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร

  การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

  การพัฒนาชุมชนและงานด้านบริการชุมชนในชนบท

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  อ.จามจุรี โสตถิกุล
  สาขาวิชาพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 
 •  

  การวางแผนพัฒนาและจัดการระบบเกษตร

  การวิเคราะห์ระบบเกษตร

  การวิจัยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

  การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล

  การสำรวจและจำแนกดิน

  การให้อาหารโคนม โคเนื้อ และแพะแกะ

  นิเวศวิทยาของแมลง

  นิเวศวิทยาป่าไม้
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  แบบจำลองระบบดิน-พืช

  ปศุสัตว์ชุมชน

  แมลงศัตรูชุมชน
  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  แมลงศัตรูในโรงเก็บ
  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  แมลงศัตรูไม้ผล
  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ

  แมลงอุตสาหกรรม

  ไม้ดอกล้มลุก
  อ.จามจุรี โสตถิกุล
  สาขาวิชาพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 
 •  

  ระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

  วนเกษตร
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน

  สรีรวิทยาของพืช
  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  หลักการพูดในที่ชุมชน


  หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

  หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th