งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามความเชี่ยวชาญ


ความเชี่ยวชาญ
ชื่อ-นามสกุลภาควิชาสาขาวิชาที่สอน ป.ตรีสาขาวิชาที่สอน ป.โท

ผศ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 
ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 
ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 
รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 
 

Plant-Microbe Interaction
ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
สาขาวิชาโรคพืช
 
 

เศรษฐศาสตร์เกษตร
ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 
 

. ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ

Acarology

Account
ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Adult Education

  Agri Business Model
  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   
   

  Agribusiness
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Agribusiness and Management

  Agribusiness Economics

  Agricultural and Rural Development

  Agricultural Chemistry

  Agricultural Communication

  Agricultural Economics
  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ 
 • หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1
 • การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems)
 • การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development) 
 • รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Agricultural Extension

  Agricultural Information System

  Agricultural marketing
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Agricultural Meteorology

  agricultural Sustainable

  Agricultural System

  Agricultural Systems
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Agricutural Marketing

  Agroecology

  Agroforestry Systems

  Agroforesty

  Agronomy

  Allelopathy
  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  Animal Breeding and Genetics
  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
 • สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ (Statistical Analysis and Experimental Design in Animals) 
 •  

  Animal Health

  Animal Nutrition
  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Animal Physiology

  Animal Production

  Animal Reproduction

  Anthurium Production
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Applied Plant Tissue Cullture for Plant Pathology
  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • เทคนิคทางโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 •  

  Aquaculture Biotechnology
  รศ.ดร.Hien Van Doan
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Avian Embryology
  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Bee and Beekeeping

  Beverage Crops

  Bioactive compounds
  รศ.ดร.สรณะ สมโน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  Biofertilizer

  Biofertilizer Production

  Biological

  Biological Control
  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • การวินิจฉัยโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

 • Biological Control of Insect Pests and Weeds

  Biological Control of Plant Diseases
  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
  สาขาวิชาโรคพืช
   
   

  Biological Nitrogen Fixation

  Biometry

  Biotechnology

  Biotechnology (Tissue Culture)

  Biotechnology in Animal Production
  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น  
 •  

  Cattle Production and Computer

  Cereal Chemistry
  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Coffee Extension

  Community and Rural Development
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Community Development

  Community Forestry/Social Forestry

  Companion modelling (participatory modelling)
  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
   
   

  Computer Graphic

  Conservation and Utilization of Plant Genetic Resources

  Control Postharvest Insect Pests

  Crop and Pasture Agronomy

  Crop Nutrition

  Crop Physiology

  Crop Physiology Relating

  Crop Production
  ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Cytogenetics

  Dairy cattle production

  design of the built environment (architecture, landscape architecture, and urban design and planning)

  Development Communication

  Disease of Dairy Cow

  Diseases of Field Crops

  Diseases of Vegetables

  Drought Resistance

  Drying technology
  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   
   

  Economic Development

  Economic Entomology
  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  Economic of Agricutural Product

  Economics of Sustainable Agriculture and Natural Resources

  Ecophysiology

  Efficiency Analysis
  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Efficiency and Productivity

  ELISA technic and imunology
  รศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Environment and Natural Resource Economics

  Environment Conservation

  Environment impact assessment

  Environmental soil chemistry

  Extension and Forestry Extension

  Farm Machinery

  Farming and Rural Systems
  ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมเศรษฐกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
 • เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ 
 • หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1
 • การวิเคราะห์ระบบเกษตร (Analysis of Agricultural Systems)
 • การพัฒนาระบบเกษตรและเศรษฐศาสตร์ (Agricultural Systems & Economic Development) 

 • Farming Management

  Farming Systems Research

  FEED ANALYSES

  Feed Formulation

  Feed Microscopy and Qualiry Control

  Field Crop Breeding

  Finance
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Flowering Production

  Food Legumes

  Food safety standard
  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   
   

  Forest Ecology

  Fragrance Analysis
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Fruit trees Physiology (Longan, Litchi and Mango)

  Fruit Crop

  Fungal Biodiversity

  Fungal Taxonomy

  Fungal Taxonomy อนุกรมวิธานเชื้อรา
  รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
  สาขาวิชาโรคพืช
   
   

  Gene Construction
  ผศ.พรสุข ชัยสุข
  สาขาวิชาโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • Gene Transformation
  ผศ.พรสุข ชัยสุข
  สาขาวิชาโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • General Animal Production

  General Soil

  Genetic Aspect of Plant Nutrition
  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
  สาขาวิชาพืชไร่
 • ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
 •  

  Genetic diversity in rice
  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
  สาขาวิชาพืชไร่
 • ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
 •  

  GIS data integration and analysis
  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
   
   

  Highland Agriculture: Policy and Land Planning, Agric.Extension and Training

  Horticulture

  Human Resources Management

  Hydroponics
  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
  สาขาวิชาพืชสวน
 • เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า
 • ไม้หัว  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Immature Insect

  Immunology

  Improvement of Floricultural Crops

  Industrial Entomology

  Insect Ecology

  Insect Pest Management

  Insect Pullinators

  Insecticides

  Integrated Conservation and Development

  International Marketing

  Land evaluation

  Linear Programming for animal feed formulation

  Logistic
  ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 • สัมนา 1 
 •  

  Mature Insect Systematics
  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  Meat and Food Science (Carcass, Meat, Fat and Product Quality)

  Micro Finance

  Molecular Biology

  Molecular Genetics
  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น  
 •  

  Molecular Plant - Microbe Interaction

  Molecular plant breeding
  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  Monoclonal antibody and ELISA

  Monogastric Animal Nutrition

  Multi-Agent System and modelling for Agricultural and natural resource management
  นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
   
   

  Mutation Breeding Floriculture

  Mycology (ราวิทยา)

  Mycotoxins
  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Natural Resource and Environmental Management, Politics and Policy

  Natural Resource Policy

  Nitrogen Fixation of Blue-Green Algue

  Nutritional Genomic
  ผศ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Nutritional Immunity

  Nutritional Immunology
  รศ.ดร.Hien Van Doan
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  Orchid
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 

 • Organic Farming (Organic vegetable production)

  Organic Waste Management

  Organisation Development

  Ornamental Horticulture

  Ornamental Plant Diseases

  Participatory Technology Development
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Participatory Watershed Resource Management

  Pasture Agronomy

  Physiology of Flowerbulbs

  Physiology of Plant Nutrition

  Phytobacteriology

  Phytochemistry
  รศ.ดร.สรณะ สมโน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  Pig Nutrition

  Pig Production

  place making

  Plant Pathology
  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • การวินิจฉัยโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

 • Plant biochemistry
  รศ.ดร.สรณะ สมโน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  Plant Breeding
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 
 • รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
  สาขาวิชาพืชไร่
 • ปฏิบัติการผสมพันธุ์พืชไร่
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่  
 •  

  Plant Disease Cause by FUNGI

  Plant Disease Control

  Plant genetic resources
  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  Plant Growth Regulators Physiology
  ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  Plant Microtechniques

  Plant Molecular Biology
  ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   
  ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • หลักการพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • PL TISSUE CULTURE IN AGRI
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Plant Molecular Biotechnology
  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
  สาขาวิชาโรคพืช
 • สัมมนา 2
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • Plant Nutrition
  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
  สาขาวิชาพืชสวน
 • เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า
 • ไม้หัว  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Plant nutrition (rice)

  Plant Parasitic Nematode

  Plant Pathology

  Plant Pathology (โรคพืชวิทยา)

  Plant Physiology

  Plant Physiology, Physiology of flower
  ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
  สาขาวิชาพืชสวน
 • เทคโนโลยีการผลิตพืชสวนแบบไม่ใช้ดิน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า
 • ไม้หัว  
 • การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตทางการเกษตร
 • สรีรวิทยาไม้ดอก 

 • Plant Production System

  Plant Protoplast Technology
  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • เทคนิคทางโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 •  

  Plant Systematics

  Plant Tissue Cullture
  ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
  สาขาวิชาโรคพืช
 • สัมมนา 2
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • SEMINAR I 

 • Plant Tissue Culture
  รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • การวินิจฉัยโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้เทคนิคระดับโมเลกุลทางด้านโรคพืชและการเกษตร
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 • เทคนิคการวิจัยทางโรคพืช
 • เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการป้องกันกำจัดศัตรูพืช 

 • Plant Viral Diseases
  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
  สาขาวิชาโรคพืช
 • เทคนิคทางโรคพืช
 • การประยุกต์ใช้การเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชทางโรคพืช
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ
 • ปัญหาพิเศษ  
 •  

  Policy Analysis

  Pomology

  Post Harvest

  Post Harvest Technology

  Postharvest Diseases of Fruits and Vegetables

  postharvest management
  ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
   
   

  Postharvest Physiology of Flowers and Ornamentals

  Poultry and Swine Production

  Poultry Nutrition

  Poultry Swine Production

  Project Appraisal and Evaluation

  public participation in design and planning process

  Quantitative Analysis
  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Quantitative Methods

  Radio-Frequency for Agricultural Products
  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การทดสอบเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Reproductive Management of Dairy Cow

  Research Management

  Resource Economics

  Rice Quality

  Root Crop Diseses

  Ruminant Nutrition

  Rural Development

  Seed and Grain Pathology

  Seed Physiology

  Seed Processing
  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การทดสอบเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Seed Technology
  ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การทดสอบเมล็ดพันธุ์  
 •  
  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
  สาขาวิชาพืชสวน
 • สรีรวิทยาของพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • กล้วยไม้วิทยา
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • ไม้ดอกเพื่อการค้า 
 • การผสมพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสวนขั้นสูง
 • กล้วยไม้วิทยาขั้นสูง 
 • ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
  สาขาวิชาพืชไร่
 • การจัดการผลิตและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  
 •  

  Silviculture: Forest Plantation

  social and cultural aspects of environmental design

  Social Learning
  ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  Soil and Crop Management

  Soil and Plant Analysis

  Soil Biotechnology

  Soil Conservation & Farm Planning

  Soil Fertility and Plant Nutrition

  Soil Genesis & Classification

  Soil Management

  Soil Mapping

  Soil Microbiology

  Soil Physics

  Soil Science and Agronomy

  Soil Survey and Land Resource Management

  Sol and Water management for longan production

  Soybean Breeding & Agriculture

  Spice and Medicinal Plant Production

  Statistics
  ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (Animal Breeding)
 • สถิติวิเคราะห์และวางแผนการทดลองทางสัตว์ (Statistical Analysis and Experimental Design in Animals) 
 •  

  Sustainable Forest Management

  Sustainable Natural Resource Management

  Swine & Rabbit Production

  Swine Nutrition

  Symbiotic Nitrogen Fixation
  ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
  สาขาวิชาโรคพืช
   
   

  System Modeling

  Systems Agriculture

  The analytical instrumentation

  Time series data analysis
  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  Tissue Culture

  Vegetable Crop

  Watershed Management

  Web Designer

  Weed Science

  Weed Science & Technology
  ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  Wildlife Ecology and Conservation

  Yield physiology

  ก๊าซชีวภาพ

  การขยายพันธุ์พืช

  การเขียนโปรแกรมบนเว็บและบนโทรศัพท์มือถือ

  การเงิน
  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  การเงิน การบัญชี และงบประมาณ

  การจัดการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟ คุณภาพกาแฟ

  การจัดการโคนมและแพะแกะ

  การจัดการดินและนำ

  การจัดการดินและปุ๋ย
  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  การจัดการทรัพยากร

  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (บนที่สูง)

  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  การจัดการธุรกิจเกษตร

  การจัดการป่าไม้และสัตว์ป่า
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  การจัดการระบบการเกษตรบนที่สูง

  การจัดการระบบเกษตร

  การจัดการระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

  การจัดการล่มน้ำด้านปริมาณและคุณภาพน้ำ

  การจัดการและออกแบบฐานข้อมูล

  การจัดการศึกษา

  การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มปศุสัตว์
  รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การจัดการสิ่งเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกาแฟ

  การจัดการสุขภาพสัตว์น้ำ
  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การจัดทำแผนที่ ทั้งแผนที่ดิน แผนที่การใช้ที่ดิน และแผนที่สภาพภูมิประเทศ

  การจัดทำแผนปฏิบัติการ

  การจัดสวนแบบธรรมชาติ (Informal Style )

  การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
  รศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การใช้ที่ดินบนที่สูง

  การใช้รถแทรกเตอร์ในการเตรียมพื้นที่ปลูกพืช และการปรับพื้นที่

  การดำเนินรายการวิทยุความรู้ด้านการเกษตร

  การตกแต่งดูแลสวนไม้ดอกไม้ประดับ

  การตรวจวิเคราะห์ดินและน้ำ

  การตรึงไนโตรเจน
  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  การตรึงไนโตรเจนทางชีวภาพ

  การตลาด
  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   
   

  การตลาดและราคาสินค้าเกษตร

  การทดสอบประสิทธิภาพสารพิษกับแมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหลำ

  การบริหารโครงการวิจัย

  การบริหารงานบุคคล

  การบริหารงานวิเทศสัมพันธ์
  นางสาวภูษิตา จันทิมา
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  การบริหารจัดการการฝึกอบรม
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การบริหารจัดการคน

  การบริหารจัดการพื้นที่

  การบริหารจัดการหน่วยงานที่มีงบประมาณจำกัด

  การบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ

  การบริหารจัดการองค์กรและสถาบันเกษตรกร
  รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การบริหารเชิงกลยุทธ์การเกษตร

  การบริหารพัสดุ

  การบริหารแมลงศัตรูพืช

  การบริหารหลักสูตร
  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  การประกันคุณภาพการศึกษา

  การประสานงาน

  การปรับปรุงพันธุ์พืช
  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  การปลูกผลิตกาแฟอราบิก้า

  การปลูกและผลิตกาแฟอราบีก้า

  การปลูกสร้างสวนป่า
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  การป้องกันกำจัดโรคพืช

  การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟ ธุรกิจกาแฟ

  การแปรรูปอาหารโดยใช้เครื่อง High pressure

  การแปลความหมายทางจุลสัณฐานวิทยาของดิน

  การแปลความหมายทางแร่วิทยาของดิน

  การผลิตกาแฟอาราบีก้า

  การผลิตนกกระจอกเทศ

  การผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ

  การผลิตผักปลอดสารพิษ
  นายฐากูร ปัญญาใส
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
   
   

  การผลิตพืชปลอดโรค/ต้านทานโรค

  การผลิตพืชไร่
  รศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  การผลิตลำไย

  การผลิตลำไยนอกฤดู
  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
  ศูนย์ลำไยหริภุญไชย
   
   

  การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์

  การผลิตและควบคุมคุณภาพหัวเชื้อสำหรับพืชตระกูลถั่ว

  การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การผลิตสัตว์  
 •  

  การผลิตสัตว์ปีก

  การผลิตหม่อนไหม

  การพังทลายดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร

  การพัฒนาการเลี้ยงสัตว์บนพื้นที่สูง

  การพัฒนาของเรณู
  ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  การพัฒนาชนบท
  รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การพัฒนาชุมชนและงานด้านบริการชุมชนในชนบท

  การพัฒนาชุมชนและชนบท : ทฤษฎีและการจัดองค์กร
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การพัฒนาและประเมินหลักสูตร

  การเพาะเลี้ยงขยายพันธ์เพิ่มปริมาณ หนอนกระท้ผัก หนอนใยผัก และแมลงวันทอง

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
  อ.จามจุรี โสตถิกุล
  สาขาวิชาพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 
 •  

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและอวัยวะของพืช

  การเพาะเลี้ยงละอองเรณูในธัญพืช

  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
  ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การฟื้นฟูระบบนิเวศน์ (Ecology restoration)

  การย่อยสลายขยะอินทรีย์ด้วยไส้เดือนดินสีแดง

  การวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์
  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  การวางแผนพัฒนาชุมชน
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การวางแผนพัฒนาและจัดการระบบเกษตร

  การวางแผนและประเมินโครงการ
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • การวางแผนและประเมินผลโครงการ
  รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และคุณภาพทางประสาทสัมผัส

  การวิเคราะห์ดินและพืช
  ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  การวิเคราะห์ระบบเกษตร

  การวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร

  การวิเคราะห์วัตถุดิบอาหารสัตว์
  นายอภิชาติ ศรีภัย
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การวิจัยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

  การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
  รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การส่งเสริมการเกษตร
  รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
   
   

  การส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

  การสอนภาษาอังกฤษ
  นางสาวภูษิตา จันทิมา
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  การสำรวจข้อมูลจากระยะไกล

  การสำรวจและจำแนกดิน

  การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการตกไข่
  รศ.ดร.ทศพล มูลมณี
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  การให้อาหารโคนม โคเนื้อ และแพะแกะ

  การอบแห้งอาหารโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพาความร้อนและการแผ่รังสี

  การออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม
  อ.เอกชัย ใยพิมล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  การออกแบบวางผังร่วมกับระบบมนุษยนิเวศ นิเวศชนบท และนิเวศเกษตรกรรม
  อ.เอกชัย ใยพิมล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  เกษตรยั่งยืน

  เกาตรอินทรีย์

  ขับรถยนต์

  เขียน homepage ด้วย Dreamweaver

  เขียนโปรแกรม VB.Net C#.Net Andriod
  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  เขียนโปรแกรมบน Acess

  ความสามารถในด้านการใช้ภาษา และการเขียนบรรยายคุณลักษณะของลูกจ้างประจำ ผู้มีผลดีเด่น

  ความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว

  ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบการเกษตรบนที่สูง

  ความหลายหลายทางชีวภาพของแมลง
  ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  คอมพิวเตอร์โปรแกรม

  คุณภาพน้ำเพื่อการเกษตร

  เคมีวิเคราะห์

  โครงสร้างพื้นฐานจัดการน้ำฝนสีเขียว
  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  งานการศึกษาของภาควิชา , ธุรการ

  งานธุรการและงานสารบรรณ

  งานบริการ

  งานบริการในสำนักงาน
  นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
   
   

  งานบริหารงานบุคคล : การจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย

  งานวิจัยเชิงเศรษฐกิจสังคม โดยใช้วิธีการวิจัยแบบประเมินสภาวะชนบนอย่างเร่งด่วน (PRA, RRA) และ เชิงระบบ

  จัดทำแบบจำลองสภาพภูมิประเทศ

  จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม
  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  ชีวเคมี

  ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

  ซ่อมแซมเครื่องมือกลที่ใช้ในภาควิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์

  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

  ด้านการบริหารงบประมาณโครงการวิจัย

  ด้านการบริหารงานบุคคล
  นางสุดใจ สันธทรัพย์
  งานบริหารทั่วไป
   
   

  ตัวอย่างหน้าตัดดิน

  ติดตั้งระบบปฏิบัติการ windows ฯลฯ และซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

  ถ่ายภาพ

  ถ่ายภาพนิ่ง

  เทคโนโลยีการผลิตพืชผัก

  เทคโนโลยีเครือข่ายและเครือข่ายไร้สาย

  เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืช

  เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช
  รศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  ธาตุอาหารพืช
  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  นโยบายเกษตร

  น้ำสกัดชีวภาพ หรือปุ๋ยน้ำหมัก

  นิเวศน์วิทยาทางน้ำ
  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  นิเวศวิทยาของแมลง

  นิเวศวิทยาป่าไม้
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  บริการอาหารว่างห้องประชุมสุขุม อัศวเวศน์

  บริหาร/จัดการ ซ่อม บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

  บริหารงานทั่วไป

  บันทึกข้อมูล

  บันทึกรายงานการประชุม

  แบบจำลอง DSSAT
  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  แบบจำลองไก่พื้นเมือง

  แบบจำลองพืช

  แบบจำลองระบบดิน-พืช

  โบรอนในพืช

  ปฏิสัมพันธ์ของพืชกับจุลินทรีย์

  ปรสิตในสัตว์น้ำ
  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  ประชาสัมพันธ์

  ประดิบฐ์เครื่องมือในการสำรวจดิน

  ประสานงานงานหลักสูตร

  ปรับปรุงพันธุ์พืช
  ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
  สาขาวิชาพืชไร่
   
   

  ปศุสัตว์ชุมชน

  ปศุสัตว์อินทรีย์
  รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  โปรโตพลาสต์เทคโนโลยี

  ผลิตสื่อการเรียนการสอน

  พันธุวิศวกรรมของพืช

  ฟิสิกส์ดิน
  ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
  นางสาวภูษิตา จันทิมา
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  ภุมิสถาปัตยกรรม
  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  ภูมิทัศน์เพื่อสุขภาวะ
  รศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง
  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การผลิตสัตว์  
 •  
  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 •  

  แมลงศัตรูชุมชน
  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  แมลงศัตรูในโรงเก็บ
  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  แมลงศัตรูพืชผักตระกูลกะหลำ

  แมลงศัตรูไม้ผล
  ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
  สาขาวิชากีฎวิทยา
   
   

  แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ

  แมลงอุตสาหกรรม

  ไม้ดอกล้มลุก
  อ.จามจุรี โสตถิกุล
  สาขาวิชาพืชสวน
 • การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน
 • ไม้ดอกเบื้องต้น
 • POST-HARVEST PHYSIOLOGY OF FLORICULTURAL CROPS 
 •  

  ระบบการจัดเกํบเอกสารราชการ

  ระบบการตลาดกาแฟและระบบการรับรองผลผลิตเพื่อการตลาด

  ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  ระบบเกษตรที่สูง

  ระบบสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการเกษตร

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร

  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อจัดการทรัพยากรเกษตร

  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางเกษตร
  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
   
   

  โรคพืช

  โรคพืชวิทยา

  โรคสัตว์น้ำ
  ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  โรคหลังการเก็บเกี่ยวของพืชสวน

  วนเกษตร
  ผศ.ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
  สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๑
 • สัมมนาปฐพีศาสตร์ ๒
 • การปลูกสร้างสวนป่า
 • หลักวนเกษตร 
 •  

  วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS

  วิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้างในน้ำผึ้ง
  รศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  วิเคราะห์ธาตุอาหารพืช

  วิทยากร/ผู้ช่วยสอน ด้านระบบคอมพิวเตอร์

  วินิจฉัยธาตุอาหารพืช

  วินิจฉัยโรคพืชด้านเชื้อรา-แบคทีเรีย

  ไวรัสวิทยาของพืช

  ศิลปภาพพิมพ์

  เศรษฐมิติเชิงพื้นที่
  ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  เศรษฐศาสตร์
  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
  ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
   
   

  เศรษฐศาสตร์การผลิต
  ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  เศรษฐศาสตร์การพัฒนาการเกษตร

  เศรษฐศาสตร์เกษตร
  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ

  เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
   
   

  ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
 • การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาเกษตร
 • การวางแผนและการจัดการฝึกอบรมทางการเกษตร
 • การวัดผลและประเมินผลงานส่งเสริมการเกษตร  
 • การส่งเสริมการเกษตรกับการพัฒนาชนบท  

 • สรีรวิทยาการผลิตพืชสวน

  สรีรวิทยาของพืช
  ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
  สาขาวิชาพืชสวน
   
   

  สรีรวิทยาทางการสืบพันธุ์
  รศ.ดร.ทศพล มูลมณี
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  สรีรวิทยาและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน

  สามารถขับรถยนต์บนพื้นที่สูง
  นายสรวิชย์ แสงคำ
  ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
   
   

  สาหร่ายวิทยา

  หลักการพูดในที่ชุมชน

  อณูพันธุศาสตร์ทางด้านสัตว์
  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การผลิตสัตว์  
 •  
  ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สัตวศาสตร์เบื้องต้น
 • การให้อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 •  

  อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพทางปศุสัตว์
  รศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   

  อ่านแผนที่ภูมิประเทศ, แผนที่ธรณีวิทยา, แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน,แผนที่การจัดการลุ่มนำ้้ และแผนที่ป่าไม้

  เอ็นโดไครน์วิทยา
  รศ.ดร.ทศพล มูลมณี
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
   
   


  หมายเหตุ :  บุคลากรแต่ละท่านจะมีความเชี่ยวชาญมากกว่า 1 อย่าง

  หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

        Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th