งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

สถาบันการศึกษาที่จบ

ระดับ   ประเทศ   เรียงตาม     

19 : ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (2552)
18 : รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
17 : รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2552)
16 : รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
15 : ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
14 : ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
13 : รศ.ดร.ทศพล มูลมณี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556)
12 : ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
11 : ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2556)
10 : ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2557)
9 : รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547)
8 : ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
7 : รศ.ดร.Hien Van Doan, Khon Kaen University (2557)
6 : ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2553)
5 : ผศ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2558)
4 : รศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2554)
3 : ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2559)
2 : อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2563)
1 : นางสาวกวิพร จินะจันตา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2564)

อ้างอิงหน้านี้ : http://mis.agri.cmu.ac.th/person/view_person_qualified.asp?Tedu_id=30&TCuntry_id=764&Tsort=

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th