งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - แบ่งตามตำแหน่ง


ตำแหน่ง รูปภาพ จำนวน สัดส่วน

คนสวน[ รูปภาพ ]4คนสวน 1.55%
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป[ รูปภาพ ]3เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1.16%
เจ้าหน้าที่สำนักงาน[ รูปภาพ ]4เจ้าหน้าที่สำนักงาน 1.55%
ช่างไฟฟ้า[ รูปภาพ ]1ช่างไฟฟ้า .39%
นักการเงินและบัญชี[ รูปภาพ ]6นักการเงินและบัญชี 2.33%
นักวิจัย[ รูปภาพ ]2นักวิจัย .78%
นักวิชาการเกษตร[ รูปภาพ ]3นักวิชาการเกษตร 1.16%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์[ รูปภาพ ]1นักวิชาการคอมพิวเตอร์ .39%
นักวิชาการคอมพิวเตอร์[ รูปภาพ ]5นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1.94%
นักวิชาการศึกษา[ รูปภาพ ]1นักวิชาการศึกษา .39%
นักวิทยาศาสตร์[ รูปภาพ ]16นักวิทยาศาสตร์ 6.20%
นักวิทยาศาสตร์เกษตร[ รูปภาพ ]24นักวิทยาศาสตร์เกษตร 9.30%
บุคลากร[ รูปภาพ ]1บุคลากร .39%
ผู้ช่วยช่างทั่วไป[ รูปภาพ ]1ผู้ช่วยช่างทั่วไป .39%
ผู้ช่วยศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]38ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14.73%
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร[ รูปภาพ ]1ผู้ปฏิบัติงานบริหาร .39%
พนักงานการเงินและบัญชี[ รูปภาพ ]1พนักงานการเงินและบัญชี .39%
พนักงานเกษตรพื้นฐาน[ รูปภาพ ]4พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1.55%
พนักงานขับรถยนต์[ รูปภาพ ]3พนักงานขับรถยนต์ 1.16%
พนักงานช่าง[ รูปภาพ ]1พนักงานช่าง .39%
พนักงานธุรการ[ รูปภาพ ]4พนักงานธุรการ 1.55%
พนักงานบริการทั่วไป[ รูปภาพ ]30พนักงานบริการทั่วไป 11.63%
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)[ รูปภาพ ]3พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) 1.16%
พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)[ รูปภาพ ]1พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน) .39%
พนักงานปฏิบัติงาน[ รูปภาพ ]46พนักงานปฏิบัติงาน 17.83%
พนักงานพัสดุ[ รูปภาพ ]1พนักงานพัสดุ .39%
พนักงานสถานที่[ รูปภาพ ]1พนักงานสถานที่ .39%
พนักงานห้องปฏิบัติการ[ รูปภาพ ]2พนักงานห้องปฏิบัติการ .78%
รองศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]19รองศาสตราจารย์ 7.36%
ศาสตราจารย์[ รูปภาพ ]1ศาสตราจารย์ .39%
อาจารย์[ รูปภาพ ]30อาจารย์ 11.63%

รวม 258100%

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th