งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธ™เธฑเธเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  นางกนกวรรณ ไกลถิ่น
สาขาวิชากีฎวิทยา
2.  นายกฤตพจน์ นันตะกูล
สาขาวิชากีฎวิทยา
3.  นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
4.  นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
สาขาวิชาพืชไร่
5.  นายสุริยา ตาเที่ยง
สาขาวิชาพืชสวน
6.  นายนภสินธุ์ สมมิตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
7.  นางสาวพิมพร คำทวี
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8.  นายอภิชาติ ศรีภัย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9.  นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
10.  นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
11.  นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
12.  นายกรกฎ มาลัยวรรณ
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
13.  นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th