หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธฃเธญเธ‡เธจเธฒเธชเธ•เธฃเธฒเธˆเธฒเธฃเธขเนŒ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
สาขาวิชากีฎวิทยา
2.  รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
สาขาวิชาพืชไร่
3.  รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
สาขาวิชาพืชไร่
4.  รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
สาขาวิชาพืชสวน
5.  รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
สาขาวิชาโรคพืช
6.  รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
7.  รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
8.  รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
9.  รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10.  รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
11.  รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th