งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  อ.ดร.Chun I Chiu
สาขาวิชากีฎวิทยา
2.  อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
สาขาวิชากีฎวิทยา
3.  อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง
สาขาวิชากีฎวิทยา
4.  อ.ดร.จักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
5.  อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
6.  อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
7.  อ.ดร.เพ็ญนภา จักรสมศักดิ์
สาขาวิชาพืชไร่
8.  อ.จามจุรี โสตถิกุล
สาขาวิชาพืชสวน
9.  อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
สาขาวิชาพืชสวน
10.  อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
สาขาวิชาพืชสวน
11.  อ.ดร.พรรณผกา สินอำพร
สาขาวิชาพืชสวน
12.  อ.ดร.พวงเพชร เหมรัตน์ตระกูล
สาขาวิชาพืชสวน
13.  อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
สาขาวิชาพืชสวน
14.  อ.เอกชัย ใยพิมล
สาขาวิชาพืชสวน
15.  อ.ดร.Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige
สาขาวิชาโรคพืช
16.  อ.ดร.นิลิตา มุขแจ้ง
สาขาวิชาโรคพืช
17.  อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
18.  อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
19.  อ.ดร.ดรัลรัตน์ ใจเที่ยง
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
20.  อ.ดร.Ling Wu Nguyen
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
21.  อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
22.  อ.ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
23.  อ.ดร.นภัสสร มนทา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
24.  อ.ดร.ปณิตา ประถมยา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
25.  อ.ดร.อรณี ศรีนวล
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
26.  อ.ดร.ณัฐพล คงดี
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
27.  อ.ดร.ตวงพร อุตตโรทัย
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
28.  อ.ดร.นิพนธ์ มาวัน
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
29.  อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
30.  อ.ดร.มนตรี แสนวังสี
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th