งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  นายธนาฤทธิ์ ทิพจร
สาขาวิชาพืชสวน
2.  นายนพดล ขันแก้ว
สาขาวิชาพืชสวน
3.  นายวีรพล ทองคำ
สาขาวิชาพืชสวน
4.  นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
สาขาวิชาพืชสวน
5.  นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว
สาขาวิชาพืชสวน
6.  นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
สาขาวิชาโรคพืช
7.  นายชินพัฒน์ เชื้อทน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8.  นายบุญส่ง สุวรรณ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9.  นายมนตรี มีเพชร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10.  นางสาวศุภนันท์ จันทรา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
11.  นายสมศักดิ์ มีเพชร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
12.  นายเอกชัย ศีลหนุน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
13.  นายวีระชัย ใจอินทร์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
14.  นายณัฐพล แสนศิริ
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
15.  นายนพนิรันดร์ แสงยา
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
16.  นายนิรันดร์ สุต๋า
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
17.  นายประเทือง ขิปนัน
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
18.  นายวัชระ อินเป็ง
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
19.  นายวีระชัย ใจกว้าง
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
20.  นายอุเทน ก้อนเขื่อน
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
21.  นายชาติ ศรีร่างกาย
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
22.  นายมณเทียร ทันใจ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
23.  นายอาจินต์ มาไกล
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
24.  นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
25.  นายชรินทร์ สมบุญโสด
งานบริหารทั่วไป
26.  นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
งานบริหารทั่วไป
27.  นางนารินทร์ วงค์มูล
งานบริหารทั่วไป
28.  นายอินทร ผางแดง
งานบริหารทั่วไป
29.  นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
30.  นายสุวิทย์ บุญเรือง
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th