งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ›เธเธดเธšเธฑเธ•เธดเธ‡เธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง
สํานักงานคณะ
2.  นางสาววิไลพร ธรรมตา
สํานักงานคณะ
3.  นางพรรณทวี ขันธสีมา
สาขาวิชากีฎวิทยา
4.  นางสาวสุพัตรา บัวนาค
สาขาวิชาพืชไร่
5.  นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
สาขาวิชาพืชสวน
6.  นายอาทิตย์ กันจินะ
สาขาวิชาพืชสวน
7.  นางสาววิจิตรา สายปัญญา
สาขาวิชาโรคพืช
8.  นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
9.  นางรสสุคนธ์ ปินตา
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
10.  นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
11.  นางสาวศิวาพร แสงศิริ
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
12.  นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์
สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
13.  นายวรากรณ์ ใจยา
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
14.  นางแสงดาว แบนซิเกอร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
15.  นายจรีเมธ อังกสิทธิ์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
16.  นางสาวพิกุล มูลนิลตา
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
17.  นางสาวนาตยา ใจปัญญา
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
18.  นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
19.  นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
20.  นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
21.  นายคมชรัณ บุญไชย
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
22.  นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
23.  นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
24.  นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
25.  นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
26.  นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
27.  นางสาวสิทธิพร เสนางาม
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
28.  นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
29.  นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
30.  นายอำพล ทานา
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
31.  นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
32.  นายณัฐชนน สันธทรัพย์
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
33.  นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
34.  นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
35.  นางสาววิริยา แสนจันทอง
สาขาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
36.  นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
งานบริหารทั่วไป
37.  นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
งานบริหารทั่วไป
38.  นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์
งานบริหารทั่วไป
39.  นายทินกร ใจมา
งานการเงิน การคลังและพัสดุ
40.  นางสาวเจนจิรา ไชยนิน
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
41.  นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
42.  นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
43.  นายธวัช คำฝั้น
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
44.  นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
45.  นางสาวพนิตา ศิริเกษร
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
46.  นางสาวศิริขวัญ ใจสม
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
47.  นายสมโภชน์ อริยจักร์
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
48.  นายเอกรัตน์ คงยอด
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
49.  นางสาวภูษิตา จันทิมา
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
50.  นายมานพ เปี้ยพรรณ์
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
51.  นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
52.  นางสาววริภัทร จีนโน
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
53.  นางสาววันวิสา บุตรอินทร์
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
54.  นางสาวสิริญา ผ่องใส
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
55.  นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
56.  นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
57.  นางสาววิราวรรณ ใจเงิน
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
58.  นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th