งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  นางสาวสิริญา คัมภิโร
สาขาวิชากีฎวิทยา
2.  นางสาวกวิพร จินะจันตา
สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์
3.  นายกมล ทิพโชติ
สาขาวิชาพืชสวน
4.  นางสาวอรศิลิน คำหมื่น
สาขาวิชาพืชสวน
5.  นางสาวฐิติมา วงษ์วาน
สาขาวิชาโรคพืช
6.  นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
7.  นายมลรัฐ แสงเกตุ
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
8.  นางวิภาสิริ ไชยพูน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
9.  นายสุชาติ แซ่ห่าง
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10.  นายกฤช เขตอนันต์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
11.  นายชวลิต กอสัมพันธ์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
12.  นายถาวร สุภาวงศ์
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
13.  นายนเรศ ปินตาเลิศ
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
14.  นายพงศ์ หลวงมูล
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
15.  ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
16.  นายสมศักดิ์ จีรัตน์
ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
17.  นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
ศูนย์ลำไยหริภุญไชย
18.  นายฐากูร ปัญญาใส
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
19.  นายทัพไท หน่อสุวรรณ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
20.  นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
21.  นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
22.  นางสาวธันย์ชนก ยอเสน
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
23.  นายวีรภัทร ปั้นฉาย
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์
24.  นายสุวิทย์ บุญเรือง
งานบริหารการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th