หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เน€เธเธฉเธ•เธฃเธžเธทเน‰เธ™เธเธฒเธ™


 ชื่อ-นามสกุล
สังกัด

1.  นายกมล วุฒิแขม
สาขาวิชาพืชไร่
2.  นายอาวุธ ขัดป่า
สาขาวิชาพืชไร่
3.  นายดวงเดช อินหน่อ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
4.  นายดาวเรือง มายา
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
5.  นายวัติ สุรินทร์
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
6.  นายสะอาด วงค์สุวรรณ
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
7.  นายสุนธรณ์ ศิริสุภา
ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
8.  นายทอง คำมูลเมือง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
9.  นายนัฐพล เพ็งถา
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
10.  นายบุญทา ป้ญญาราช
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
11.  นายปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
12.  นายพงศกร ดาเขียว
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
13.  นายไพบูลย์ มหาวัน
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
14.  นายวรัท ไชยแก้ว
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
15.  นายวารินทร์ ทับทอง
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
16.  นายศักดิ์สิทธิ์ เกิดผล
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
17.  นายอนิรุธ แสงไพบูลย์
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
18.  นายอัจฉริยพงษ์ วงค์ชัย
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
19.  นายอานนท์ ใจคำ
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
20.  นายแอ สิทธิมาท
ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th