หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธ‡เธฒเธ™เธเธฒเธฃเน€เธ‡เธดเธ™ เธเธฒเธฃเธ„เธฅเธฑเธ‡เนเธฅเธฐเธžเธฑเธชเธ”เธธ [รูปภาพ]


พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพิกุลทอง เทพลิขิตกุล
 นักการเงินและบัญชี
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 114
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววีณา วงศ์อาษา
 นักการเงินและบัญชี
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 112
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุรีย์ เอียตั้งสุข
 นักการเงินและบัญชี
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 113
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกัญญาดา สิทธิกล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์ : 0-53944011
 อีเมล : kanyada01@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวบุษบาวรรณ ทองดัง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 118

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวารุณี สุวรรณโชติ
 พนักงานสถานที่
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 121
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางเกษมจิตร ไชยโรจน์
 พนักงานพิมพ์
 งานการเงิน การคลังและพัสดุ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 122

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th