หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเธฃเธฐเธšเธšเธ—เธฃเธฑเธžเธขเธฒเธเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจตุรงค์ พวงมณี
 นักวิชาการเกษตร ระดับ 8
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4624
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกนก ฤกษ์เกษม
 นักวิชาการเกษตร ระดับ 6
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 212
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชินกฤต สุวรรณคีรี
 นักวิชาการเกษตร ระดับ 6
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4624
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกาญจนาภรณ์ ลอดแก้ว
 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 210
 อีเมล : k.lord@chiangmai.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางมาลินี รัตน์ชเลศ
 นักการเงินและบัญชี
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 205
 อีเมล : malinee.r @cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางภารดี ลิ้มวิทยากร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 203

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอำพูล เถาสม
 พนักงานทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศรีวรรณ ขันแก้ว
 พนักงานสถานที่
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงคำ สุรินทร์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายถนอม อินสา
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 210
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญศรี อินเป็ง
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสนธ์ กุณนี
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเสริมศักดิ์ เพ็ชรหาญ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอนก เพ็ชรหาญ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเกษม ไชยวงค์
 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายลพ กาบแก้ว
 ผู้ช่วยช่างทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางตุ่นแก้ว พนมการ
 นักการภารโรง
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอนันต์ คันธวงค์
 พนักงานห้องทดลอง
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 210
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายก๋องคำ สมศรี
 คนงานเกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดี ฟ้ารุ่งเรือง
 คนงานเกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศรีมูล บัณฑิต
 คนงานเกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอุดร บุญแสน
 คนงานเกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญละ บัวลอย
 คนงาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปั๋น สมเพาะ
 คนงาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางดวงคำ วันชัยสม
 พนักงานขับรถยนต์
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายหมาย กันธะวงค์
 พนักงานขับรถยนต์
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสิงห์คำ สมอ
 พนักงานขับรถแทรกเตอร์
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th