หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเนเธฅเธฐเธเธถเธเธญเธšเธฃเธกเธ—เธตเนˆเธชเธนเธ‡ [รูปภาพ]


พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพัชนี สุวรรณวิศลกิจ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 0-5394-4052
 อีเมล : patchanee.s@cmu.ac.th

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางเชาวณี ชัยวงค์
 พนักงานทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสงบ เขื่อนแก้ว
 พนักงานทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 0-5378-9418
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมบุญ สมเพ็ชร
 พนักงานทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมพร อุ่นใจ
 พนักงานทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 01-2894139
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางโสภิณ ยอดเมือง
 พนักงานทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำจันทร์ คำชุ่มใจ
 คนสวน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชาตรี หล้าสกุล
 คนสวน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเชื้อ วงค์เสือ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศักดิ์ชัย ม่วงไกร
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอุ่นเรือน กันทาแก่น
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางเพ็ช จำปา
 คนงานเกษตร
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสิน จันทิมา
 คนงานเกษตร
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำจันทร์ สิทธิฤกษ์
 คนงาน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญเลิศ ผิวจันทร์
 พนักงานขับรถยนต์
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจันทร์ แก้วใจมา
 ยาม
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงแก้ว ยอดเมือง
 ยาม
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอิ่นคำ ยอดเมือง
 ยาม
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิรันดร์ อินทะวงศ์
 พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th