หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธชเธฑเธ•เธงเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.บุญล้อม ชีวะอิสระกุล
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5321-7302 ต่อ 134
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.พันทิพา พงษ์เพียจันทร์
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069-72 ext.136
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สุวัฒน์ รัตนรณชาติ
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.อังคณา ผ่องแผ้ว
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.นุชา สิมะสาธิตกุล
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4001
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.เพทาย พงษ์เพียจันทร์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 116
 อีเมล : petai@chiangmai.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.เทอดชัย เวียรศิลป์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5324-6198
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4001
 อีเมล : deanagri@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.สัญชัย จตุรสิทธา
 ศาสตราจารย์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5322-1667

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางบริบูรณ์ อุดมศรี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 128
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุรภี ทองหลอม
 นักวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5322-1667 ต่อ 135

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายรัน มะโนเมือง
 พนักงานทั่วไป
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุทัศน์ ชัยวุฒิ
 พนักงานทั่วไป
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางตุมมา เต๋ชะรัก
 พนักงานสถานที่
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงทิพย์ ห้วยทราย
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอิ่นแก้ว แสนศิริ
 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายยุทธศักดิ์ มณีเทศ
 นักการภารโรง
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญส่ง เต๋ชะรัก
 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสว่าง ณ เชียงใหม่
 พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงเนตร กันธราช
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทอง ปัญเทียร
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสม กว้างปัญจะ
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำ จันทรติ๊บ
 คนงาน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำ ปวงเมา
 คนงาน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำปัน นพคุณ
 คนงาน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญส่ง สิงห์โทราช
 คนงาน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประชัน กันธราช
 คนงาน
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมานิต สิงห์โทราช
 พนักงานขับรถยนต์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมบูรณ์ ชัยญา
 พนักงานขับรถยนต์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินเหลา วงค์เรือง
 พนักงานขับรถยนต์
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสวัสดิ์ หน่อท้าว
 พนักงานบริการทั่วไป
 สาขาวิชาสัตวศาสตร์

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th