หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเน€เธจเธฃเธฉเธเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเน€เธเธฉเธ•เธฃ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ไพฑูรย์ รอดวินิจ
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ลักษมี วรชัย
 อาจารย์ ระดับ 7
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 219
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.อนุสนธิ์ อัตตปัญโญ
 อาจารย์ ระดับ 7
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.กมล งามสมสุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 โทรศัพท์ : 0 5394 4066
 อีเมล : kamol.ngam@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ศรัณย์ อารยะรังสฤษฎ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.พัฒนา เจียรวิริยะพันธ์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางทิพวรรณ สว่างวงศ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4066

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.เบญจพรรณ เอกะสิงห์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 220
 อีเมล : benchaphun@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.พิกุล โค้วสุวรรณ์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 โทรศัพท์ : 053944066 ต่อ 24
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.อารี วิบูลย์พงศ์
 ศาสตราจารย์
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 215

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th