หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเน‚เธฃเธ„เธžเธทเธŠ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สมบัติ ศรีชูวงศ์
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4024
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ภมรทิพย์ อักษรทอง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 01-9611489
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ชาตรี สิทธิกุล
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4027
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.พิภพ ลำยอง
 อาจารย์ ระดับ 7
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4023
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์
 ศาสตราจารย์
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053-944 021

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.นิตยา สุวรรณรัตน์
 อาจารย์
 สาขาวิชาโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.วิชชา สอาดสุด
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4024
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ประสาทพร สมิตะมาน
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4080

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางประพิศ ตลับนาค
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สาขาวิชาโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางธนวันต์ จองแหลง
 พนักงานวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 53-944646

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญศรี อินโอษฐ์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวบุญนาค แซ่เหย่า
 พนักงานพิมพ์
 สาขาวิชาโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053944022
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจันทร์ โพธะ
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาโรคพืช

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th