หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธžเธทเธŠเธชเธงเธ™ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.บัณฑูรย์ วาฤทธิ์
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5327-7779
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.อดิศร กระแสชัย
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 017062325
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.วิรัตน์ ชวาลกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5321-7589
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.พิมพ์ใจ อาภาวัชรุตม์
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4043
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ฉันทนา สุวรรณธาดา
 อาจารย์ ระดับ 7
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4040
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์วิจิตร
 อาจารย์
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สุรินทร์ นิลสำราญจิต
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 053-94-4055
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.มณีฉัตร นิกรพันธุ์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4044

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุรเทพ เทพลิขิตกุล
 นักวิชาการเกษตร ระดับ 6
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกรรณิกา ชมพูเทพ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4040-1
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพรรัตน์ ศิริคำ
 นักวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาพืชสวน

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ธวัชชัย รัตน์ชเลศ
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 227
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.พิทยา สรวมศิริ
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4058
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.ดนัย บุณยเกียรติ
 ศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4040-1
 อีเมล : danai.b@cmu.ac.th

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายโชคชัย ไชยมงคล
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 053948413-4
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสุนันท์ สุธัมรส
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สาขาวิชาพืชสวน
 โทรศัพท์ : 0-5394-4040

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญส่ง ปันทะศรีวิชัย
 พนักงานสถานที่
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุภัค ธิยานันท์
 พนักงานสถานที่
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจำลอง มูลนินตา
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงต๋า เต๋ชะรัก
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิกร วงศ์แสนสุข
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญศรี สมทิพย์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญสม บัวเหลือง
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประยง บุญโช
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปัน วรรณชัยสม
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายยืนยง สีหาพันธ์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุพรรณ แก้วกัลยา
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายถวัลย์ คำตุ้ย
 พนักงานห้องปฏิบัติการ
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิด พรหมขัน
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสท้าน สุคำมูล
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินสอน ปทุมวัน
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชสวน
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญมา คำตุ้ย
 คนงาน
 สาขาวิชาพืชสวน

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนิตยา สมบูรณ์
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชสวน

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th