หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธžเธทเธŠเน„เธฃเนˆ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.สุทัศน์ จุลศรีไกวัล
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5390-4047
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สุนทร บูรณะวิริยะกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 201
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.อนันต์ อิสระเสนีย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ
 อาจารย์ ระดับ 7
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 209
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.เฉลิมพล แซมเพชร
 ศาสตราจารย์ ระดับ 10
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4045
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ดำเนิน กาละดี
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 อีเมล : karladee_d@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.พรชัย เหลืองอาภาพงศ์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4001
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 228
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.จักรี เส้นทอง
 ศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-1005

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระชัย ศรีวัฒนพงศ์
 นักวิชาการเกษตร ระดับ 8
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4047
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประสิทธิ์ จันทะสิทธิ์
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 4
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4051

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-53-04047
 อีเมล : headagro@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ศุภศักดิ์ ลิมปิติ
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4031
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สุชาดา เวียรศิลป์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4050

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอนันต์ ไทยวงศ์
 พนักงานบริการทั่วไป
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศรีบุศย์ ดวงทวี
 นักวิทยาศาสตร์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4045

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชุม ฟ้ารุ่งเรือง
 พนักงานสถานที่
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงจันทร์ วงศ์จันทร์
 พนักงานสถานที่
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกมรทิพย์ แสนใจ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำปัน สมศรี
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงคำ อุพิริ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายติ๊บ ขิปนันท์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทองดี วิโรจน์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญศรี ห้วยทราย
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินสอน ศรีวิชัย
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทองอินทร์ ปัญจะมา
 นักการภารโรง
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเมืองใจ ฉัตรแก้ว
 นักการภารโรง
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดวงจันทร์ กล่ำเปี้ย
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญศรี วิโรจน์
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปั๋น พรมเสน
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมเพชร กันวี
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปีรบ ใบแสง
 ช่างไม้
 สาขาวิชาพืชไร่

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมงคล เทพปะชัย
 พนักงานบริการทั่วไป
 สาขาวิชาพืชไร่
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม
 ศาสตราจารย์
 สาขาวิชาพืชไร่
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 212

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th