หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเธฒเธ‚เธฒเธงเธดเธŠเธฒเธเธตเธŽเธงเธดเธ—เธขเธฒ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.มนัส ทิตย์วรรณ
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชากีฎวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์
 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
 สาขาวิชากีฎวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ปรัชวาล สุกุมลนันทน์
 อาจารย์ ระดับ 7
 สาขาวิชากีฎวิทยา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.พิชัย คงพิทักษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 สาขาวิชากีฎวิทยา
 โทรศัพท์ : 0 5394 4030

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.จริยา วิสิทธิ์พานิช
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชากีฎวิทยา
 โทรศัพท์ : 0-5394-4027
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์
 รองศาสตราจารย์
 สาขาวิชากีฎวิทยา
 โทรศัพท์ : 0-5394-4026 ext 17

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจันทร์จิรา จิตจิรเมธ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สาขาวิชากีฎวิทยา
 โทรศัพท์ : 0 5394 4025

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสกล พับนิ่ม
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชากีฎวิทยา
 โทรศัพท์ : 0 5394 4025
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอดิศร วงค์ไชย
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน
 สาขาวิชากีฎวิทยา
 โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 21
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญธรรม กันธิรา
 คนงานเกษตร
 สาขาวิชากีฎวิทยา

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th