หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างบุคลากรที่เกษียณอายุ - เธชเนเธฒเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธ„เธ“เธฐ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจินดา จันทร์เจนจบ
 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ระดับ 7
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางประภาศรี ชูมณี
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 6
 สํานักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4045
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางติ่งทอง รัตนรณชาติ
 พนักงานธุรการ ระดับ 5
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางปราณี อุดมสิน
 พนักงานธุรการ ระดับ 5
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมทรง จงประเสริฐ
 พนักงานพัสดุ ระดับ 5
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจันทร์ผ่อง ภาษยะวรรณ
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 4
 สํานักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 106
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสุพรรณ หน่อคำ
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ระดับ 4
 สํานักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-20
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณรงค์ เพิ่มพูน
 ช่างเครื่องยนต์ ระดับ 3
 สํานักงานคณะ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจงจิตต์ รุ่งเรืองศรี (สีวาโย)
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 105
 อีเมล : Jongjit_dang@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางฟองจันทร์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สํานักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4008

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปั๋น ว่องไว
 พนักงานทั่วไป
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมเพ็ชร จันทร์พลอย
 นักการภารโรง
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอิ่นแก้ว กองมูล
 นักการภารโรง
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสิงห์แก้ว ตุ้ยแพร่
 พนักงานอัดสำเนา
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายปรีชา สุวรรณรัตน์
 พนักงานบริการอัดสำเนา
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคำปัน ศรีคำมูล
 พนักงานขับรถยนต์
 สํานักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาทิตย์ สมบูรณ์
 พนักงานขับรถยนต์
 สํานักงานคณะ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th