งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างหน่วยงาน - สำนักงานคณะเกษตรศาสตร์


เลขานุการคณะเกษตรศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิไลพร ธรรมตา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4008

งานบริหารทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
นางสุดใจ สันธทรัพย์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะ
โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 108

- หน่วยการเจ้าหน้าที่

- หน่วยสารบรรณ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอัญชลี นากา
 บุคลากร ชำนาญการ
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 104
 อีเมล : anchalee.cmu@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวนิดา ทองเงา
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 106
 อีเมล : mistong1@hotmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 103
 อีเมล : porpla2520@windowslive.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศิริวรรณ จินต์จิระนันท์
 พนักงานพิมพ์ (ส 3)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 109 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสงวน ไชยวัง
 พนักงานสถานที่ (บ 1)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 106 
- หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประพันธ์ ชมภูเทพ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 108
 อีเมล : papachu77@hotmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกิตติชัย ทิพย์ทา
 พนักงานธุรการ (ส 2)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944014 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายพรรษา ชื่นมนุษย์
 พนักงานขับรถยนต์ (ส 1)
 สำนักงานคณะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายไพบูลย์ ใบแสง
 พนักงานขับรถยนต์ (ส 1)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 106 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุพจน์ จันทรมูล
 พนักงานทั่วไป (บ 1)
 สำนักงานคณะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญเลื่อน แสนใจ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 1)
 สำนักงานคณะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินสอน บุญยืด
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 1)
 สำนักงานคณะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประเสริฐ จำปาอิน
 พนักงานสถานที่ (บ 1)
 สำนักงานคณะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
 ช่างไม้ (ช 1)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 109 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนารินทร์ วงค์มูล
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ 
- หน่วยพิมพ์และผลิตเอกสาร  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอกนรินทร์ เลิศปัญญานุกุล
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
 อีเมล : aekanarin@hotmail.com 
- หน่วยประชาสัมพันธ์ - หน่วยประชุม
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวดวงหทัย ปริตา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 4012 ต่อ 102
 อีเมล : pr.agri.cmu@gmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ 

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางชนนิกานต์ แก้วเทพ
(หัวงานการเงิน การคลังและพัสดุ)
นักการเงินและบัญชี
สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 117
 อีเมล : chounnikarn@hotmail.com 
- หน่วยการเงิน  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกัลยา ตียาคม
 พนักงานพิมพ์ (ส 3)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 113 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสายฝน วงค์สุวรรณ
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 113
 อีเมล : k_raining@hotmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนิตยา วงค์ไชย
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 115  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุวรรณคีรี คำหน้อย
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 116  
- หน่วยบัญชี  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุภนิช โตทอง
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 116 
- หน่วยพัสดุ  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกัญญาดา สิทธิกล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-53944011
 อีเมล : kanyada01@hotmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวรางคณา กันทะลา
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 120
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 118 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทินกร ใจมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4017 

งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
(หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา) 
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 103
- หน่วยยุทธศาสตร์ - หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 103 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสากันย์ สุวรรณการ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 111 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 4009 ต่อ 111 
- หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนพัฒน์ ทาบุญดี
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 124 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 121 

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปราณี หะซัน
(หัวหน้างานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา)
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4642
 อีเมล : pranee209@gmail.com 
- หน่วยบริการการศึกษา  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสุทธิณี อินถา
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4642 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4643 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4641 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเจตณวัฒน์ ฟูตั๋น
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4641 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาทิตย์ กันจินะ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4641 
- หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา - หน่วยวิทยบริการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนงเยาว์ แสงคําเฉลียง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4644 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมพงษ์ รัตนประดิษฐ์
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4097 ต่อ 105 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมโภชน์ อริยจักร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4644
 อีเมล : perasa3@hotmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธวัช คำฝั้น
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4097
 อีเมล : t_kan9@hotmail.com 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอกรัตน์ คงยอด
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4644 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนพดล ณ เชียงใหม่
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4097 ต่อ 105

งานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
(หัวหน้างานบริหารงานวิจัย และวิเทศสัมพันธ์) 
พนักงานปฏิบัติงาน
สำนักงานคณะ
โทรศัพท์ : 0-5394-4089-90
- หน่วยบริการงานวิจัย  
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทวี จันทรมูล
 ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช 1)
 สำนักงานคณะ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมานพ เปี้ยพรรณ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 11 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวภัทราพร จีนโน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 12 
- หน่วยจัดทำวารสาร - หน่วยวิเทศสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวณัฏฐนันท์ ปารมี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ 
โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 14 
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางภูษิตา คำฝั้น
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0 5394 4016 

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th