บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกิตติชัย ทิพย์ทา
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944014
 อีเมล : kittichai.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย
 พนักงานธุรการ (ส 2)
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางรำพรรณ พิชัยเงาะ
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944045
 อีเมล : inkagro@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวัลภา วรายุ
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 111,114
 อีเมล : wallapa@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4025
 อีเมล : satanee2006@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุภาพ ศิริวรรณา
 พนักงานธุรการ (ส 2)
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053-944066 ต่อ 11
 อีเมล : suprap_@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุรชาติ มุนินทร์
 พนักงานธุรการ (ส 2)
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-20
 อีเมล : S.MUNIN@HOTMAIL.COM

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล
 พนักงานธุรการ
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th