บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกนกวรรณ ไกลถิ่น
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944034 ต่อ 106
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกรกฎ มาลัยวรรณ
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนภสินธุ์ สมมิตร
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944035 # 109
 อีเมล : ying15873@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิมพร คำทวี
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุริยา ตาเที่ยง
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944042
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอภิชาติ ศรีภัย
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 132

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกฤตพจน์ นันตะกูล
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 4089-92 ต่อ. 22
 อีเมล : maetang3@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th