หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกุศล ทองงาม
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 202
 อีเมล : kusontho@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิรัช ก้อนใจ
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 235
 อีเมล : panomsakp@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-53 221275 ต่อ 210
 อีเมล : sittichai.l@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4622
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ คำออน
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 0-5394-4052,0-5322-2014

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th