งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4024,4021-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4026 ext 18
 อีเมล : jiraporn.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4065-66
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4655
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4033-6 ext 104
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053-944018-105
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 136
 อีเมล : w_tapingkae@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 34
 อีเมล : agismkch@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4070 ถึง 74 ต่อ 111,112
 อีเมล : suchon.t@cmu.ac.th, agani002@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 4001
 อีเมล : live@com

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th