หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.จามจุรี โสตถิกุล
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-2473
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4040-1
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4036ต่อ114
 อีเมล : niwatanongrak@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
 อาจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 0 5394 4099, 0 5394 4647
 อีเมล : suree85yale@hotmail.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 113
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : chulalux.w@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 อีเมล : chompunut.lum@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : nadchawan.c@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 อีเมล : trisdee.kha@gmail.co
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944621 ต่อ 234
 อีเมล : tawin.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ
 อาจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-9444034 ต่อ 106
 อีเมล : fapailin.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.มนตรี แสนวังสี
 อาจารย์
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ศิริพร โทลา
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053-944018-20 ต่อ 110 Email: sukitkjn@gmail.com
 อีเมล : sukitkjn@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.เอกชัย ใยพิมล
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : fdm_ekachai@hotmail.com

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th