งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจริยา ปัญญาวงศ์
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชาติ ศรีร่างกาย
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชินพัฒน์ เชื้อทน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณัฐพล แสนศิริ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนพนิรันดร์ แสงยา
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนัฐพงษ์ วงศ์ศายะ
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมณเทียร ทันใจ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมนตรี มีเพชร
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระชัย ใจอินทร์
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนพดล ขันแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญส่ง สุวรรณ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีรพล ทองคำ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมศักดิ์ มีเพชร
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาจินต์ มาไกล
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทองคำ โหมโพ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนาฤทธิ์ ทิพจร
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวัชระ อินเป็ง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระชัย ใจกว้าง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภนันท์ จันทรา
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 122
 อีเมล : chsupha@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินทร ผางแดง
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอุเทน ก้อนเขื่อน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชรินทร์ สมบุญโสด
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนารินทร์ วงค์มูล
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิรันดร์ สุต๋า
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประเทือง ขิปนัน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th