บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชาติ ศรีร่างกาย
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชินพัฒน์ เชื้อทน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณัฐพล บุญน้อม
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณัฐพล แสนศิริ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนพนิรันดร์ แสงยา
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมณเทียร ทันใจ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 อีเมล : pookmizz6244@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระชัย ใจอินทร์
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมสาท จันทิมา
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุวิทย์ บุญเรือง
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอกชัย ศีลหนุน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนพดล ขันแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญส่ง สุวรรณ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีรพล ทองคำ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมศักดิ์ มีเพชร
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาจินต์ มาไกล
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนาฤทธิ์ ทิพจร
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวัชระ อินเป็ง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระชัย ใจกว้าง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภนันท์ จันทรา
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 122
 อีเมล : chsupha@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเสนาะ สีแดง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินทร ผางแดง
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอุเทน ก้อนเขื่อน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชรินทร์ สมบุญโสด
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนารินทร์ วงค์มูล
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิรันดร์ สุต๋า
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางบุนนาค คำใจ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายประเทือง ขิปนัน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวิธวัช ศรีสมุดคำ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th