งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายจรีเมธ อังกสิทธิ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 053-944053
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวเจนจิรา ไชยนิน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4065
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณัฐชนน สันธทรัพย์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4641
 อีเมล : thipwimon.rapinwong@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 109
 อีเมล : porpla2520@windowslive.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 121
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพรรณทวี ขันธสีมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4025 ต่อ 105
 อีเมล : puntawee.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 4012 ต่อ 111
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0 5394 4001
 อีเมล : patcharaporn.v@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิกุล มูลนิลตา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 053-944053
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวภูษิตา จันทิมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0 5394 4016
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944009 ต่อ 103
 อีเมล : monsicha.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมานพ เปี้ยพรรณ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 16
 อีเมล : manop.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางรสสุคนธ์ ปินตา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-20 ต่อ 0
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4089-92
 อีเมล : lalitaya@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวรากรณ์ ใจยา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววริภัทร จีนโน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944090 ต่อ 11
 อีเมล : pattraporn.j@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววรีลักษณ์ วรรณวิจิตร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 103
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิจิตรา สายปัญญา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิราวรรณ ใจเงิน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิริยา แสนจันทอง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิไลพร ธรรมตา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4008
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4088
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศิริขวัญ ใจสม
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมโภชน์ อริยจักร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4644
 อีเมล : perasa3@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสังวาลย์ เกตุสุวรรณ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053-948401-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิริญา ผ่องใส
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุพัตรา บัวนาค
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางแสงดาว แบนซิเกอร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 131
 อีเมล : sangdao.cmu@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาทิตย์ กันจินะ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคมชรัณ บุญไชย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 อีเมล : pong_aggie_4755@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 94-4621 ต่อ 239
 อีเมล : onpraphai.j@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทินกร ใจมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 120
 อีเมล : tinakorn.ja@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944081
 อีเมล : tip625@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธวัช คำฝั้น
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4097
 อีเมล : t_kan9@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944641
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนาตยา ใจปัญญา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพนิตา ศิริเกษร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววันวิสา บุตรอินทร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศิวาพร แสงศิริ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053944018-0
 อีเมล : apirom.w@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอกรัตน์ คงยอด
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053944644
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053 944029
 อีเมล : thanachatse@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิทธิพร เสนางาม
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอำพล ทานา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th