บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกมล ทิพโชติ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ว่าที่ร้อยตรีกฤษฏิ์ ใจปัญญา
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกวิพร จินะจันตา
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : gift_kavipron@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชวลิต กอสัมพันธ์
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 0 5394 4052
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายฐากูร ปัญญาใส
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 053944624
 อีเมล : thakoonpanyasai@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 อีเมล : thanit.sal@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวฐิติมา วงษ์วาน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายถาวร สุภาวงศ์
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทัพไท หน่อสุวรรณ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธันย์ชนก ยอเสน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนเรศ ปินตาเลิศ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
 โทรศัพท์ : 4033-7 ต่อ 105
 อีเมล : orange14683@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพัชรินทร์ ปลุกเสก
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 053948401
 อีเมล : aon_ann2009@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวราพงษ์ บุญมา
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวิภาสิริ ไชยพูน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมศักดิ์ จีรัตน์
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยสาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-8151
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิริญา คัมภิโร
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุชาติ แซ่ห่าง
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวอรศิลิน คำหมื่น
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกุหลาบ อุตสุข
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-53-944624
 อีเมล : kularb.a@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายรวิพล ต่ายคง
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีรภัทร ปั้นฉาย
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สำนักงานคณะ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th