หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธงเธดเธˆเธฑเธขเน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธซเธฅเธฑเธ‡เธเธฒเธฃเน€เธเน‡เธšเน€เธเธตเนˆเธขเธง [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววรรณวรางค์ พัฒนะโพธิ์
 นักวิจัย
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ดร.ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี
 นักวิจัย
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 โทรศัพท์ : 053944031
 อีเมล : pichetnoi@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปาริชาติ เทียนจุมพล
 นักวิจัย
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณัฐชนน สันธทรัพย์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวเนตรวราภรณ์ มัจฉาน้อย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิกุลทอง สมบูรณ์ชัย
 พนักงานธุรการ (ส 2)
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิณณ์พิชาญ์ จิรชัชวรกูล
 พนักงานธุรการ
 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th