หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธจเธนเธ™เธขเนŒเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃเธงเธดเธŠเธฒเธเธฒเธฃ เนเธฅเธฐเธ–เนˆเธฒเธขเธ—เธญเธ”เน€เธ—เธ„เน‚เธ™เน‚เธฅเธขเธตเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณัฐพล บุญน้อม
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวลัดดาวัลย์ เวียงจันทึก
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 อีเมล : pookmizz6244@gmail.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภมาส ประวัติชอบ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธันย์ชนก ยอเสน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศศิรินทร์ อธิมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4088
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ
 นักวิทยาศาสตร์
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกุลสตรี สุขเจริญพงษ์กุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายคมชรัณ บุญไชย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 อีเมล : pong_aggie_4755@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจุฬารัตน์ โกษารัตน์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวอัณน์รภัส อุดมศิริมาศ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวเอมอร โล่ห์สุวรรณ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภนันท์ ดวงแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจันทร์จิรา แก้วเมืองมูล
 พนักงานพัสดุ
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชนิกานต์ นุตรวงษ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนฉัตร ดีวงศ์สาย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053 944029
 อีเมล : thanachatse@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวบุษรินทร์ ชัยสุ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอำพล ทานา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวิธวัช ศรีสมุดคำ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th