หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชาติ ศรีร่างกาย
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมณเทียร ทันใจ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาจินต์ มาไกล
 พนักงานบริการทั่วไป
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกุศล ทองงาม
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 202
 อีเมล : kusontho@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายพนมศักดิ์ พรหมบุรมย์
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 235
 อีเมล : panomsakp@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ดร.สิทธิเศวตร์ ลอดแก้ว
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-53 221275 ต่อ 210
 อีเมล : sittichai.l@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปรารถนา ใจมานิตย์
 บุคลากร ชำนาญการ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 204
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสมจิต ธารารักษ์
 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 265

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายฐากูร ปัญญาใส
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 053944624
 อีเมล : thakoonpanyasai@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายฐานิต ศาลติกุลนุการ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 อีเมล : thanit.sal@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทัพไท หน่อสุวรรณ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมเพชร อินหน่อ
 พนักงานสถานที่ (บ 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสายรุ้ง เรืองฤทธิ์
 พนักงานสถานที่ (บ 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 0
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายดาวเรือง มายา
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวัติ สุรินทร์
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสะอาด วงค์สุวรรณ
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 238
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุนธรณ์ ศิริสุภา
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสรวิชย์ แสงคำ
 พนักงานขับรถยนต์ (ส 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอนันต์ กิจมี
 พนักงานขับรถยนต์ (ส 2)
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกุหลาบ อุตสุข
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-53-944624
 อีเมล : kularb.a@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางจุฑามาศ อ่อนประไพ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร
 โทรศัพท์ : 94-4621 ต่อ 239
 อีเมล : onpraphai.j@gmail.com

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th