บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ณัฐพล จงกสิกิจ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 130

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชินพัฒน์ เชื้อทน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอกชัย ศีลหนุน
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายบุญส่ง สุวรรณ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมศักดิ์ มีเพชร
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวิสูตร ศิริณุพงษานันท์
 นักวิชาการสัตวบาล ชำนาญการ
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-539444070

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.จิรวัฒน์ พัสระ
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 113
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 อีเมล : chompunut.lum@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ทฤษฎี คำหล่อ
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 อีเมล : trisdee.kha@gmail.co
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ศิริพร โทลา
 อาจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.Hien Van Doan
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 053-94-4070 ext. 119
 อีเมล : hien.d@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.กรวรรณ ศรีงาม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4070 ต่อ 133
 อีเมล : korawan.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 137
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ทศพล มูลมณี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 129
 อีเมล : tossapol.m@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 053944069-74 ext.123
 อีเมล : mintra.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 127
 อีเมล : saowaluck.y@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 136
 อีเมล : w_tapingkae@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ศุภมิตร เมฆฉาย
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 34
 อีเมล : agismkch@chiangmai.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4070 ถึง 74 ต่อ 111,112
 อีเมล : suchon.t@cmu.ac.th, agani002@gmail.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกัญญารัตน์ พวกเจริญ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวิภาสิริ ไชยพูน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุชาติ แซ่ห่าง
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวรากรณ์ ใจยา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางแสงดาว แบนซิเกอร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 131
 อีเมล : sangdao.cmu@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศุภนันท์ จันทรา
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 122
 อีเมล : chsupha@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวรพล สิงห์โทราช
 พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนภสินธุ์ สมมิตร
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพิมพร คำทวี
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอภิชาติ ศรีภัย
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 132

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวัลภา วรายุ
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4069 ถึง 74 ต่อ 111,114
 อีเมล : wallapa@chiangmai.ac.th

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมลรัฐ แสงเกตุ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th