หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธžเธฑเธ’เธ™เธฒเน€เธจเธฃเธฉเธเธเธดเธˆเธเธฒเธฃเน€เธเธฉเธ•เธฃ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4066 ต่อ 13
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 208
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053944066-7 ต่อ 13
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.เยาวเรศ เชาวนพูนผล
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4065-66

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กฤษฎา ดิเรกวัฒนะ
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.จิตติมา สิงห์เวชสกุล
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ชนามาศ อินต๊ะปัน
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.วิริยาภรณ์ วงศ์กัทลีคาม
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.สุกิจ กันจินะ
 อาจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053-944018-20 ต่อ 110 Email: sukitkjn@gmail.com
 อีเมล : sukitkjn@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.กรรณิกา แซ่ลิ่ว
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 44018-20 ต่อ 122
 อีเมล : kannika.saeliw@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-9
 อีเมล : jutha073@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ พยัคฆา
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ประทานทิพย์ กระมล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 199; 053944066 ต่อ 112
 อีเมล : prathanthip.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 อีเมล : panuphan.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 44018 ต่อ 124
 อีเมล : add.a@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.รุจ ศิริสัญลักษณ์
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053-944018-105
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 4001
 อีเมล : live@com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายณธชัย แจ๋วเจริญกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4065
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางรสสุคนธ์ ปินตา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวลภัสรดา ตุ้ยแพร่
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-20 ต่อ 0

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุภาพ ศิริวรรณา
 พนักงานธุรการ (ส 2)
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053-944066 ต่อ 11
 อีเมล : suprap_@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุรชาติ มุนินทร์
 พนักงานธุรการ (ส 2)
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 0-5394-4018-20
 อีเมล : S.MUNIN@HOTMAIL.COM

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศิวาพร แสงศิริ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอภิรมย์ วุฒิคณารักษ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 โทรศัพท์ : 053944018-0
 อีเมล : apirom.w@cmu.ac.th

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th