หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4050
 อีเมล : nattasak@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.จามจุรี โสตถิกุล
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-2473
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4040-1
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.นิวัติ อนงค์รักษ์
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4036ต่อ114
 อีเมล : niwatanongrak@yahoo.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4621 ต่อ 241
 อีเมล : chanchai.s@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ศิวาพร ธรรมดี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : (053) 944040
 อีเมล : sthumdee@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4050
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ศันสนีย์ จำจด
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4655
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ศ.ดร.โสระยา ร่วมรังษี
 ศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-2473

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนพดล ขันแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีรพล ทองคำ
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ดร.ปณิตา บุญสิทธิ์
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4622

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4033 ต่อ 111
 อีเมล : santasup@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กนกวรรณ ปัญจะมา
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.จุฬาลักษณ์ วณิชยาไพสิฐ
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : chulalux.w@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ณัทธ์ชวัล เจริญเลิศธนกิจ
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : nadchawan.c@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944621 ต่อ 234
 อีเมล : tawin.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-9444034 ต่อ 106
 อีเมล : fapailin.c@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.ยุพา จอมแก้ว
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.เอกชัย ใยพิมล
 อาจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : fdm_ekachai@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.จุฑามาส คุ้มชัย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ฉันทลักษณ์ ติยายน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ดรุณี นาพรหม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944040
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : tonapha.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : pongsakorn.sup@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.วีณัน บัณฑิตย์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4057 ต่อ 13
 อีเมล : weenun.b@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.สรณะ สมโน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.แสงทิวา สุริยงค์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4050
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อภิรัฐ บัณฑิต
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : apirat.b@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4033-6 ext 104

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกมล ทิพโชติ
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกวิพร จินะจันตา
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 อีเมล : gift_kavipron@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวอรศิลิน คำหมื่น
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนนท์นภัสร์ เหล็กแก้วจำรัส
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 121
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุพัตรา บัวนาค
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาทิตย์ กันจินะ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนาฤทธิ์ ทิพจร
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุวิทย์ ขวัญใจยอดคีรี
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอำนวยชัย ตุ้ยแก้ว
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกนิษฐา เอื้องสวัสดิ์
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944034 ต่อ 106
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจีราภรณ์ วีรดิษฐกิจ
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนันท์ชพร อุดมศรี
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944035 # 109
 อีเมล : ying15873@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุริยา ตาเที่ยง
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053-944042

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกมล วุฒิแขม
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอาวุธ ขัดป่า
 พนักงานเกษตรพื้นฐาน (บ 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปิยะนุช ยอดเพชร
 พนักงานห้องปฏิบัติการ (ส 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944042
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอดุลย์ ใจอินผล
 พนักงานห้องปฏิบัติการ (ส 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเฉลิมชัย จำปาอิน
 พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง (ช 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางรำพรรณ พิชัยเงาะ
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
 โทรศัพท์ : 053944045
 อีเมล : inkagro@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางศุทธินี เตชะ
 พนักงานพัสดุ (ส 2)
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวไพลิน บุณณสิริ
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th