งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053 944031
 อีเมล : lukksu@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2
 อีเมล : sarunyav@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4024,4021-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางปทิตตา กันต์กวี
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4022
 อีเมล : pinu_dang@hotmail.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.Chun I Chiu
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.Milan Chameera Samarakoon Samarakoon Achchige
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.นิลิตา มุขแจ้ง
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 13
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053-944-022 ต่อ 107
 อีเมล : pilunthana.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.พรสุข ชัยสุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4022
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 14
 อีเมล : patcharink26@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053-944022
 อีเมล : ratcha.222@gmail.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวฐิติมา วงษ์วาน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิริญา คัมภิโร
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวภูษิตา จันทิมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4016
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกนกวรรณ ไกลถิ่น
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิจิตรา สายปัญญา
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4025
 อีเมล : satanee2006@yahoo.com

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวรังสิมา แปงปัน
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th