หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - เธ เธฒเธ„เธงเธดเธŠเธฒเธเธตเธเธงเธดเธ—เธขเธฒเนเธฅเธฐเน‚เธฃเธ„เธžเธทเธŠ [รูปภาพ]


ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053 944031
 อีเมล : lukksu@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.สรัญยา วัลยะเสวี
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2
 อีเมล : sarunyav@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4021-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4024,4021-2
ข้อมูลเพิ่มเติม
 รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน
 รองศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4026 ext 18
 อีเมล : jiraporn.k@cmu.ac.th

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางปทิตตา กันต์กวี
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4022
 อีเมล : pinu_dang@hotmail.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 อ.ดร.บาจรีย์ ฉัตรทอง
 อาจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 13
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053-944-022 ต่อ 107
 อีเมล : pilunthana.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.พรสุข ชัยสุข
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0-5394-4022
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4026 ext 14
 อีเมล : patcharink26@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 053-944022
 อีเมล : ratcha.222@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวฐิติมา วงษ์วาน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิริญา คัมภิโร
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพรรณทวี ขันธสีมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4025 ต่อ 105
 อีเมล : puntawee.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิจิตรา สายปัญญา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเกรียงศักดิ์ ศรีบุญเรือง
 พนักงานบริการทั่วไป
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกนกวรรณ ไกลถิ่น
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศักร์สฤษฏิ์ สิรินวกิจ
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
 โทรศัพท์ : 0 5394 4025
 อีเมล : satanee2006@yahoo.com

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกฤตพจน์ นันตะกูล
 นักวิทยาศาสตร์
 ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th