บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

โครงสร้างตำแหน่ง - ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ [รูปภาพ]


พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธนาวัฒน์ ปัญญาละ
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุวิทย์ บุญเรือง
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกฤษดาวุฒิ ทิพย์นันท์
 พนักงานบริการฝีมือ (ด้านสำนักงาน)
 สำนักงานคณะ

ข้าราชการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสุดใจ สันธทรัพย์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 108
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนิรัช ก้อนใจ
 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสุทธิณี เขื่อนคำ
 นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4642
 อีเมล : sutthinee_i@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวรางคณา กันทะลา
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 113
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอัญชลี นากา
 บุคลากร ชำนาญการ
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 110
 อีเมล : anchalee.cmu@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางวนิดา วงศ์พยอม
 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ชำนาญงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 0
 อีเมล : mistong1@hotmail.com

พนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธันย์ชนก ยอเสน
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวกัญฐิสา หะซะนี
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธัญญพัทธ์ เพลา
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนิตยา วงค์ไชย
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4090
 อีเมล : nid_nnoi@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพรไพลิน หนวดคำ
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสุภนิช โตทอง
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 116
 อีเมล : chubbyl_ldl@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางอังคณา กีไสย์
 นักการเงินและบัญชี
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวจุฑารัตน์ หวานเสียง
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวเจนจิรา ไชยนิน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวชิดชนก สิทธิกัน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4641
 อีเมล : thipwimon.rapinwong@gmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธีระพงศ์ ปัญญาตุ้ย
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 109
 อีเมล : porpla2520@windowslive.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพัชราพร บุญจันต๊ะ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 4012 ต่อ 111
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางพัชราภรณ์ วีระพันธ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0 5394 4001
 อีเมล : patcharaporn.v@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวภูษิตา จันทิมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0 5394 4016
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางมนสิชา ศาลติกุลนุการ
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944009 ต่อ 103
 อีเมล : monsicha.k@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายมานพ เปี้ยพรรณ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4090 ต่อ 16
 อีเมล : manop.p@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางลาลิตยา นุ่มมีศรี
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4089-92
 อีเมล : lalitaya@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววริภัทร จีนโน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944090 ต่อ 11
 อีเมล : pattraporn.j@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิราวรรณ ใจเงิน
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิไลพร ธรรมตา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4008
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวศิริขวัญ ใจสม
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสมโภชน์ อริยจักร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4644
 อีเมล : perasa3@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิริญา ผ่องใส
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินทร ผางแดง
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสัชฌุกร กันทะนัน
 พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกรกฎ มาลัยวรรณ
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวปาริชาติ ภูมิเทศ
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายพีรภพ สมภมิตร
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศักดิ์ชัย พิรักษ์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายศุภกิจ โพธารินทร์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสุชนรักษ์ ชาตานันท์
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 สำนักงานคณะ
 อีเมล : suchonrak@hotmail.com

ลูกจ้างประจำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายอินสอน บุญยืด
 คนสวน (บ 2)
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทวี จันทรมูล
 ผู้ช่วยช่างทั่วไป (ช 1)
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายกิตติชัย ทิพย์ทา
 พนักงานธุรการ (ส 3)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944014
 อีเมล : kittichai.t@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางกัลยา ตียาคม
 พนักงานการเงินและบัญชี (ส 3)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 116
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายรุ่งเรือง ทิตย์สุรินทร์
 ช่างไฟฟ้า (ช 2)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4014
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายพรรษา ชื่นมนุษย์
 พนักงานขับรถยนต์ (ส 2)
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายไพบูลย์ ใบแสง
 พนักงานขับรถยนต์ (ส 2)
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 106

พนักงานส่วนงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายรวิพล ต่ายคง
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีรภัทร ปั้นฉาย
 นักวิทยาศาสตร์เกษตร
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายทินกร ใจมา
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 ต่อ 120
 อีเมล : tinakorn.ja@cmu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธนัญญา พัศนุวงศ์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944081
 อีเมล : tip625@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายธวัช คำฝั้น
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4097
 อีเมล : t_kan9@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวธีรนุช ภัทรกุล
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053-944641
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพนิตา ศิริเกษร
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววันวิสา บุตรอินทร์
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวอลิษา ผาเมืองปัก
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายเอกรัตน์ คงยอด
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 053944644
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายนพดล ณ เชียงใหม่
 เจ้าหน้าที่สำนักงาน
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 0-5394-4097
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายชรินทร์ สมบุญโสด
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวนันทนา พงษ์สุวรรณ์
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางนารินทร์ วงค์มูล
 พนักงานบริการทั่วไป
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายสิทธิชาติ โปธิสิงห์
 วิศวกร
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นายวีระศักดิ์ ยาวิชัย
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ
 โทรศัพท์ : 4089-92 ต่อ. 22
 อีเมล : maetang3@hotmail.com
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาววิลาวัลย์ ข้องหลิม
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ

พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว

ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวสิทธิพร เสนางาม
 พนักงานปฏิบัติงาน
 สำนักงานคณะ
ข้อมูลเพิ่มเติม
 นางสาวพนิตนาถ มั่งมูล
 นักวิทยาศาสตร์
 สำนักงานคณะ

หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th