งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก


นางสาวรัตนาภรณ์ ใจมา
(Ms. Rattanaphon Chaima)

ตำแหน่ง : นักวิทยาศาสตร์เกษตร (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร  

งานวิจัย
      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th