บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.เอกชัย ใยพิมล
(Lecturer EKACHAI YAIPIMOL)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์  สาขาวิชาพืชสวน

งานวิจัย

ความเชี่ยวชาญ

  • การออกแบบวางผังร่วมกับระบบมนุษยนิเวศ นิเวศชนบท และนิเวศเกษตรกรรม (Landscape planing with Human ecology, Rural ecology and Agricultural ecosystems)
  • การออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรม (Landscape architecture design and planning)

การศึกษา

  • 2561 : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • 2554 : ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ภูมิสถาปัตยกรรม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th