หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

อ.ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล
(Dr. Chompunut Lumsangkul)

ตำแหน่ง : อาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  สาขาวิชาสัตวศาสตร์

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

  วารสาร
 • 2021 . Effects of coffee silverskin on growth performance, immune response, and disease resistance of Nile tilapia culture under biofloc system . Aquaculture . 2021 (543).
 • 2021 . The Potential of Peroxidases Extracted from the Spent Mushroom (Flammulina velutipes) Substrate Significantly Degrade Mycotoxin Deoxynivalenol . Toxins . 2021 (13(1)).
 • 2020 . Administration of watermelon rind powder to Nile tilapia (Oreochromis niloticus ) culture under biofloc system: Effect on growth performance, innate immune response, and disease resistance . Aquaculture . 2020 (528).
 • 2020 . Dietary inclusion of chestnut (Castanea sativa ) polyphenols to Nile tilapia reared in biofloc technology: Impacts on growth, immunity, and disease resistance against Streptococcus agalactiae . Fish & Shellfish Immunology . 2020 (106).
 • 2019 . Developmental Toxicity of Mycotoxin Fumonisin B1 in Animal Embryogenesis: An Overview . Toxins . 2019 (11(2)).
 • 2018 . Characterizing early embryonic development of Brown Tsaiya Ducks (Anas platyrhynchos) in comparison with Taiwan Country Chicken (Gallus gallus domestics) . Plos One . 2018 (13(5)).
 • 2564 . Effects of T-2 Toxin on Cytotoxicity and Apoptosis of Embryonic Fibroblast Cells Obtained from Native Chicken . Journal of Agriculture . 2021 (37(1)).

ความเชี่ยวชาญ

 • Animal Nutrition
 • Avian Embryology
 • Nutritional Genomic
 • Mycotoxins

การศึกษา

 • 2562 : Doctor of philosophy (Animal Science) , National Chung Hsing University , Taiwan
 • 2553 : Master of Science (Animal Science) , National Chung Hsing University , Taiwan
 • 2550 : Bachelor of Science (Animal Science) , Maejo University , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th