หน้าแรก หน่วยงาน บุคลากร งานวิจัย บริการวิชาการ เอกสารวิชาการ กระบวนวิชา นักศึกษา กิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปะ อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ ค้นหา เข้าระบบ  
  หน้าแรก

   บุคลากร
ค้นหาบุคลากร
ค้นหาแบบพิเศษ
กรรมการบริหารประจำคณะฯ
กรรมการภายในต่างๆ
การลาศึกษาต่างประเทศ
การลาศึกษาในประเทศ
การสัมมนาต่างประเทศ
การสัมมนาในประเทศ
การได้รับรางวัลต่างประเทศ
การได้รับรางวัลในประเทศ
การจบจากสถาบันการศึกษา

   โครงสร้าง
แบ่งตามสังกัด (สำนักงานคณะ)
แบ่งตามสังกัด
แบ่งตามตำแหน่ง
สายงาน
ระดับการศึกษา
โครงสร้างอายุ
โครงสร้างอายุราชการ
สมาชิกโครงการธารน้ำใจ
บุคลากรที่เกษียณอายุ

   บริการวิชาการ (บุคคล)
วิทยากรภายนอกสถาบัน
กรรมการวิชาการ
กรรมการวิทยานิพนธ์
กรรมการพิจารณาหลักสูตร
กองบรรณาธิการวารสาร

   ความเชี่ยวชาญ
ความเชี่ยวชาญ สาย ก.
ความเชี่ยวชาญ สาย ข.
ความเชี่ยวชาญ สาย ค.
ความเชี่ยวชาญ วิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ปฎิบัติการ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ปจ
ความเชี่ยวชาญ ลจ.ชค.
ความเชี่ยวชาญ ทุกสาย


  บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

ผศ.ดร.ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
(Assistant Professor Dr. Panuphan Prapatigul)

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย)
สังกัด : ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร  สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร

งานสอน (1/2564)

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา

งานวิจัย

เอกสารวิชาการ

ความเชี่ยวชาญ

  • การส่งเสริมการเกษตร (Agricultural Extension)
  • การพัฒนาชนบท (Rural Development)
  • การบริหารจัดการองค์กรและสถาบันเกษตรกร (Organizational and Farmers Institute Administration)
  • การวางแผนและประเมินผลโครงการ (Project Planning and Evaluation )
  • การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantitative Research & Qualitative Research)

การศึกษา

  • 2554 : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( สาขาการส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2552 : เกษตรศาสตรบัณฑิต ((ส่งเสริมการเกษตร)) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , ไทย
  • 2547 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ((ส่งเสริมการเกษตร) ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย
  • 2543 : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาสัตวศาสตร์) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ไทย


หน้าแรก  ค้นหา แนะนำ  

      Nedstat Basic   www.agri.cmu.ac.th